Luke 7

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 8

1

kai egeneto en tw kaqexhV kai autoV diwdeuen kata polin kai kwmhn khrusswn kai euaggelizomenoV thn basileian tou qeou kai oi dwdeka sun autw
8:1 And it came to pass afterward, that he went throughout every city and village, preaching and shewing the glad tidings of the kingdom of God: and the twelve [were] with him,

2

kai gunaikeV tineV ai hsan teqerapeumenai apo pneumatwn ponhrwn kai asqeneiwn maria h kaloumenh magdalhnh af hV daimonia epta exelhluqei
8:2 And certain women, which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went seven devils,

3

kai iwanna gunh couza epitropou hrwdou kai sousanna kai eterai pollai aitineV dihkonoun autw apo twn uparcontwn autaiV
8:3 And Joanna the wife of Chuza Herod's steward, and Susanna, and many others, which ministered unto him of their substance.

4

suniontoV de oclou pollou kai twn kata polin epiporeuomenwn proV auton eipen dia parabolhV
8:4 And when much people were gathered together, and were come to him out of every city, he spake by a parable:

5

exhlqen o speirwn tou speirai ton sporon autou kai en tw speirein auton o men epesen para thn odon kai katepathqh kai ta peteina tou ouranou katefagen auto
8:5 A sower went out to sow his seed: and as he sowed, some fell by the way side; and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it.

6

kai eteron epesen epi thn petran kai fuen exhranqh dia to mh ecein ikmada
8:6 And some fell upon a rock; and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture.

7

kai eteron epesen en mesw twn akanqwn kai sumfueisai ai akanqai apepnixan auto
8:7 And some fell among thorns; and the thorns sprang up with it, and choked it.

8

kai eteron epesen epi thn ghn thn agaqhn kai fuen epoihsen karpon ekatontaplasiona tauta legwn efwnei o ecwn wta akouein akouetw
8:8 And other fell on good ground, and sprang up, and bare fruit an hundredfold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear.

9

ephrwtwn de auton oi maqhtai autou legonteV tiV eih h parabolh auth
8:9 And his disciples asked him, saying, What might this parable be?

10

o de eipen umin dedotai gnwnai ta musthria thV basileiaV tou qeou toiV de loipoiV en parabolaiV ina bleponteV mh blepwsin kai akouonteV mh suniwsin
8:10 And he said, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God: but to others in parables; that seeing they might not see, and hearing they might not understand.

11

estin de auth h parabolh o sporoV estin o logoV tou qeou
8:11 Now the parable is this: The seed is the word of God.

12

oi de para thn odon eisin oi akouonteV eita ercetai o diaboloV kai airei ton logon apo thV kardiaV autwn ina mh pisteusanteV swqwsin
8:12 Those by the way side are they that hear; then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved.

13

oi de epi thV petraV oi otan akouswsin meta caraV decontai ton logon kai outoi rizan ouk ecousin oi proV kairon pisteuousin kai en kairw peirasmou afistantai
8:13 They on the rock [are they], which, when they hear, receive the word with joy; and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away.

14

to de eiV taV akanqaV peson outoi eisin oi akousanteV kai upo merimnwn kai ploutou kai hdonwn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesforousin
8:14 And that which fell among thorns are they, which, when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of [this] life, and bring no fruit to perfection.

15

to de en th kalh gh outoi eisin oitineV en kardia kalh kai agaqh akousanteV ton logon katecousin kai karpoforousin en upomonh
8:15 But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep [it], and bring forth fruit with patience.

16

oudeiV de lucnon ayaV kaluptei auton skeuei h upokatw klinhV tiqhsin all epi lucniaV epitiqhsin ina oi eisporeuomenoi blepwsin to fwV
8:16 No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth [it] under a bed; but setteth [it] on a candlestick, that they which enter in may see the light.

17

ou gar estin krupton o ou faneron genhsetai oude apokrufon o ou gnwsqhsetai kai eiV faneron elqh
8:17 For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither [any thing] hid, that shall not be known and come abroad.

18

blepete oun pwV akouete oV gar an ech doqhsetai autw kai oV an mh ech kai o dokei ecein arqhsetai ap autou
8:18 Take heed therefore how ye hear: for whosoever hath, to him shall be given; and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have.

19

paregenonto de proV auton h mhthr kai oi adelfoi autou kai ouk hdunanto suntucein autw dia ton oclon
8:19 Then came to him [his] mother and his brethren, and could not come at him for the press.

20

kai aphggelh autw legontwn h mhthr sou kai oi adelfoi sou esthkasin exw idein se qelonteV
8:20 And it was told him [by certain] which said, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.

21

o de apokriqeiV eipen proV autouV mhthr mou kai adelfoi mou outoi eisin oi ton logon tou qeou akouonteV kai poiounteV auton
8:21 And he answered and said unto them, My mother and my brethren are these which hear the word of God, and do it.

22

kai egeneto en mia twn hmerwn kai autoV enebh eiV ploion kai oi maqhtai autou kai eipen proV autouV dielqwmen eiV to peran thV limnhV kai anhcqhsan
8:22 Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth.

23

pleontwn de autwn afupnwsen kai katebh lailay anemou eiV thn limnhn kai suneplhrounto kai ekinduneuon
8:23 But as they sailed he fell asleep: and there came down a storm of wind on the lake; and they were filled [with water], and were in jeopardy.

24

proselqonteV de dihgeiran auton legonteV epistata epistata apollumeqa o de egerqeiV epetimhsen tw anemw kai tw kludwni tou udatoV kai epausanto kai egeneto galhnh
8:24 And they came to him, and awoke him, saying, Master, master, we perish. Then he arose, and rebuked the wind and the raging of the water: and they ceased, and there was a calm.

25

eipen de autoiV pou estin h pistiV umwn fobhqenteV de eqaumasan legonteV proV allhlouV tiV ara outoV estin oti kai toiV anemoiV epitassei kai tw udati kai upakouousin autw
8:25 And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this! for he commandeth even the winds and water, and they obey him.

26

kai katepleusan eiV thn cwran twn gadarhnwn htiV estin antiperan thV galilaiaV
8:26 And they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee.

27

exelqonti de autw epi thn ghn uphnthsen autw anhr tiV ek thV polewV oV eicen daimonia ek cronwn ikanwn kai imation ouk enedidusketo kai en oikia ouk emenen all en toiV mnhmasin
8:27 And when he went forth to land, there met him out of the city a certain man, which had devils long time, and ware no clothes, neither abode in [any] house, but in the tombs.

28

idwn de ton ihsoun kai anakraxaV prosepesen autw kai fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou deomai sou mh me basanishV
8:28 When he saw Jesus, he cried out, and fell down before him, and with a loud voice said, What have I to do with thee, Jesus, [thou] Son of God most high? I beseech thee, torment me not.

29

parhggellen gar tw pneumati tw akaqartw exelqein apo tou anqrwpou polloiV gar cronoiV sunhrpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedaiV fulassomenoV kai diarrhsswn ta desma hlauneto upo tou daimonoV eiV taV erhmouV
8:29 (For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.)

30

ephrwthsen de auton o ihsouV legwn ti soi estin onoma o de eipen legewn oti daimonia polla eishlqen eiV auton
8:30 And Jesus asked him, saying, What is thy name? And he said, Legion: because many devils were entered into him.

31

kai parekalei auton ina mh epitaxh autoiV eiV thn abusson apelqein
8:31 And they besought him that he would not command them to go out into the deep.

32

hn de ekei agelh coirwn ikanwn boskomenwn en tw orei kai parekaloun auton ina epitreyh autoiV eiV ekeinouV eiselqein kai epetreyen autoiV
8:32 And there was there an herd of many swine feeding on the mountain: and they besought him that he would suffer them to enter into them. And he suffered them.

33

exelqonta de ta daimonia apo tou anqrwpou eishlqen eiV touV coirouV kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiV thn limnhn kai apepnigh
8:33 Then went the devils out of the man, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the lake, and were choked.

34

idonteV de oi boskonteV to gegenhmenon efugon kai apelqonteV aphggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV
8:34 When they that fed [them] saw what was done, they fled, and went and told [it] in the city and in the country.

35

exhlqon de idein to gegonoV kai hlqon proV ton ihsoun kai euron kaqhmenon ton anqrwpon af ou ta daimonia exelhluqei imatismenon kai swfronounta para touV podaV tou ihsou kai efobhqhsan
8:35 Then they went out to see what was done; and came to Jesus, and found the man, out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed, and in his right mind: and they were afraid.

36

aphggeilan de autoiV kai oi idonteV pwV eswqh o daimonisqeiV
8:36 They also which saw [it] told them by what means he that was possessed of the devils was healed.

37

kai hrwthsan auton apan to plhqoV thV pericwrou twn gadarhnwn apelqein ap autwn oti fobw megalw suneiconto autoV de embaV eiV to ploion upestreyen
8:37 Then the whole multitude of the country of the Gadarenes round about besought him to depart from them; for they were taken with great fear: and he went up into the ship, and returned back again.

38

edeeto de autou o anhr af ou exelhluqei ta daimonia einai sun autw apelusen de auton o ihsouV legwn
8:38 Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him: but Jesus sent him away, saying,

39

upostrefe eiV ton oikon sou kai dihgou osa epoihsen soi o qeoV kai aphlqen kaq olhn thn polin khrusswn osa epoihsen autw o ihsouV
8:39 Return to thine own house, and shew how great things God hath done unto thee. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him.

40

egeneto de en tw upostreyai ton ihsoun apedexato auton o ocloV hsan gar panteV prosdokwnteV auton
8:40 And it came to pass, that, when Jesus was returned, the people [gladly] received him: for they were all waiting for him.

41

kai idou hlqen anhr w onoma iaeiroV kai autoV arcwn thV sunagwghV uphrcen kai peswn para touV podaV tou ihsou parekalei auton eiselqein eiV ton oikon autou
8:41 And, behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue: and he fell down at Jesus' feet, and besought him that he would come into his house:

42

oti qugathr monogenhV hn autw wV etwn dwdeka kai auth apeqnhsken en de tw upagein auton oi ocloi sunepnigon auton
8:42 For he had one only daughter, about twelve years of age, and she lay a dying. But as he went the people thronged him.

43

kai gunh ousa en rusei aimatoV apo etwn dwdeka htiV eiV iatrouV prosanalwsasa olon ton bion ouk iscusen up oudenoV qerapeuqhnai
8:43 And a woman having an issue of blood twelve years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any,

44

proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou kai paracrhma esth h rusiV tou aimatoV authV
8:44 Came behind [him], and touched the border of his garment: and immediately her issue of blood stanched.

45

kai eipen o ihsouV tiV o ayamenoV mou arnoumenwn de pantwn eipen o petroV kai oi met autou epistata oi ocloi sunecousin se kai apoqlibousin kai legeiV tiV o ayamenoV mou
8:45 And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press [thee], and sayest thou, Who touched me?

46

o de ihsouV eipen hyato mou tiV egw gar egnwn dunamin exelqousan ap emou
8:46 And Jesus said, Somebody hath touched me: for I perceive that virtue is gone out of me.

47

idousa de h gunh oti ouk elaqen tremousa hlqen kai prospesousa autw di hn aitian hyato autou aphggeilen autw enwpion pantoV tou laou kai wV iaqh paracrhma
8:47 And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately.

48

o de eipen auth qarsei qugater h pistiV sou seswken se poreuou eiV eirhnhn
8:48 And he said unto her, Daughter, be of good comfort: thy faith hath made thee whole; go in peace.

49

eti autou lalountoV ercetai tiV para tou arcisunagwgou legwn autw oti teqnhken h qugathr sou mh skulle ton didaskalon
8:49 While he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue's [house], saying to him, Thy daughter is dead; trouble not the Master.

50

o de ihsouV akousaV apekriqh autw legwn mh fobou monon pisteue kai swqhsetai
8:50 But when Jesus heard [it], he answered him, saying, Fear not: believe only, and she shall be made whole.

51

eiselqwn de eiV thn oikian ouk afhken eiselqein oudena ei mh petron kai iakwbon kai iwannhn kai ton patera thV paidoV kai thn mhtera
8:51 And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter, and James, and John, and the father and the mother of the maiden.

52

eklaion de panteV kai ekoptonto authn o de eipen mh klaiete ouk apeqanen alla kaqeudei
8:52 And all wept, and bewailed her: but he said, Weep not; she is not dead, but sleepeth.

53

kai kategelwn autou eidoteV oti apeqanen
8:53 And they laughed him to scorn, knowing that she was dead.

54

autoV de ekbalwn exw pantaV kai krathsaV thV ceiroV authV efwnhsen legwn h paiV egeirou
8:54 And he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, Maid, arise.

55

kai epestreyen to pneuma authV kai anesth paracrhma kai dietaxen auth doqhnai fagein
8:55 And her spirit came again, and she arose straightway: and he commanded to give her meat.

56

kai exesthsan oi goneiV authV o de parhggeilen autoiV mhdeni eipein to gegonoV
8:56 And her parents were astonished: but he charged them that they should tell no man what was done.

Luke 9