Luke 3

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 4

1

ihsouV de pneumatoV agiou plhrhV upestreyen apo tou iordanou kai hgeto en tw pneumati eiV thn erhmon
4:1 And Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness,

2

hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en taiV hmeraiV ekeinaiV kai suntelesqeiswn autwn usteron epeinasen
4:2 Being forty days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing: and when they were ended, he afterward hungered.

3

kai eipen autw o diaboloV ei uioV ei tou qeou eipe tw liqw toutw ina genhtai artoV
4:3 And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread.

4

kai apekriqh ihsouV proV auton legwn gegraptai oti ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpoV all epi panti rhmati qeou
4:4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, but by every word of God.

5

kai anagagwn auton o diaboloV eiV oroV uyhlon edeixen autw pasaV taV basileiaV thV oikoumenhV en stigmh cronou
4:5 And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.

6

kai eipen autw o diaboloV soi dwsw thn exousian tauthn apasan kai thn doxan autwn oti emoi paradedotai kai w ean qelw didwmi authn
4:6 And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them: for that is delivered unto me; and to whomsoever I will I give it.

7

su oun ean proskunhshV enwpion mou estai sou panta
4:7 If thou therefore wilt worship me, all shall be thine.

8

kai apokriqeiV autw eipen o ihsouV upage opisw mou satana gegraptai gar proskunhseiV kurion ton qeon sou kai autw monw latreuseiV
4:8 And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

9

kai hgagen auton eiV ierousalhm kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autw ei o uioV ei tou qeou bale seauton enteuqen katw
4:9 And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence:

10

gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se
4:10 For it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee:

11

kai oti epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou
4:11 And in [their] hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

12

kai apokriqeiV eipen autw o ihsouV oti eirhtai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou
4:12 And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

13

kai suntelesaV panta peirasmon o diaboloV apesth ap autou acri kairou
4:13 And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season.

14

kai upestreyen o ihsouV en th dunamei tou pneumatoV eiV thn galilaian kai fhmh exhlqen kaq olhV thV pericwrou peri autou
4:14 And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15

kai autoV edidasken en taiV sunagwgaiV autwn doxazomenoV upo pantwn
4:15 And he taught in their synagogues, being glorified of all.

16

kai hlqen eiV thn nazaret ou hn teqrammenoV kai eishlqen kata to eiwqoV autw en th hmera twn sabbatwn eiV thn sunagwghn kai anesth anagnwnai
4:16 And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

17

kai epedoqh autw biblion hsaiou tou profhtou kai anaptuxaV to biblion euren ton topon ou hn gegrammenon
4:17 And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

18

pneuma kuriou ep eme ou eneken ecrisen me euaggelizesqai ptwcoiV apestalken me iasasqai touV suntetrimmenouV thn kardian khruxai aicmalwtoiV afesin kai tufloiV anableyin aposteilai teqrausmenouV en afesei
4:18 The Spirit of the Lord [is] upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

19

khruxai eniauton kuriou dekton
4:19 To preach the acceptable year of the Lord.

20

kai ptuxaV to biblion apodouV tw uphreth ekaqisen kai pantwn en th sunagwgh oi ofqalmoi hsan atenizonteV autw
4:20 And he closed the book, and he gave [it] again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

21

hrxato de legein proV autouV oti shmeron peplhrwtai h grafh auth en toiV wsin umwn
4:21 And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

22

kai panteV emarturoun autw kai eqaumazon epi toiV logoiV thV caritoV toiV ekporeuomenoiV ek tou stomatoV autou kai elegon ouc outoV estin o uioV iwshf
4:22 And all bare him witness, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son?

23

kai eipen proV autouV pantwV ereite moi thn parabolhn tauthn iatre qerapeuson seauton osa hkousamen genomena en th kapernaoum poihson kai wde en th patridi sou
4:23 And he said unto them, Ye will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself: whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country.

24

eipen de amhn legw umin oti oudeiV profhthV dektoV estin en th patridi autou
4:24 And he said, Verily I say unto you, No prophet is accepted in his own country.

25

ep alhqeiaV de legw umin pollai chrai hsan en taiV hmeraiV hliou en tw israhl ote ekleisqh o ouranoV epi eth tria kai mhnaV ex wV egeneto limoV megaV epi pasan thn ghn
4:25 But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up three years and six months, when great famine was throughout all the land;

26

kai proV oudemian autwn epemfqh hliaV ei mh eiV sarepta thV sidwnoV proV gunaika chran
4:26 But unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, [a city] of Sidon, unto a woman [that was] a widow.

27

kai polloi leproi hsan epi elissaiou tou profhtou en tw israhl kai oudeiV autwn ekaqarisqh ei mh neeman o suroV
4:27 And many lepers were in Israel in the time of Eliseus the prophet; and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian.

28

kai eplhsqhsan panteV qumou en th sunagwgh akouonteV tauta
4:28 And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath,

29

kai anastanteV exebalon auton exw thV polewV kai hgagon auton ewV thV ofruoV tou orouV ef ou h poliV autwn wkodomhto eiV to katakrhmnisai auton
4:29 And rose up, and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong.

30

autoV de dielqwn dia mesou autwn eporeueto
4:30 But he passing through the midst of them went his way,

31

kai kathlqen eiV kapernaoum polin thV galilaiaV kai hn didaskwn autouV en toiV sabbasin
4:31 And came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the sabbath days.

32

kai exeplhssonto epi th didach autou oti en exousia hn o logoV autou
4:32 And they were astonished at his doctrine: for his word was with power.

33

kai en th sunagwgh hn anqrwpoV ecwn pneuma daimoniou akaqartou kai anekraxen fwnh megalh
4:33 And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice,

34

legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou
4:34 Saying, Let [us] alone; what have we to do with thee, [thou] Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art; the Holy One of God.

35

kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou kai riyan auton to daimonion eiV to meson exhlqen ap autou mhden blayan auton
4:35 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not.

36

kai egeneto qamboV epi pantaV kai sunelaloun proV allhlouV legonteV tiV o logoV outoV oti en exousia kai dunamei epitassei toiV akaqartoiV pneumasin kai exercontai
4:36 And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What a word [is] this! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.

37

kai exeporeueto hcoV peri autou eiV panta topon thV pericwrou
4:37 And the fame of him went out into every place of the country round about.

38

anastaV de ek thV sunagwghV eishlqen eiV thn oikian simwnoV h penqera de tou simwnoV hn sunecomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri authV
4:38 And he arose out of the synagogue, and entered into Simon's house. And Simon's wife's mother was taken with a great fever; and they besought him for her.

39

kai epistaV epanw authV epetimhsen tw puretw kai afhken authn paracrhma de anastasa dihkonei autoiV
4:39 And he stood over her, and rebuked the fever; and it left her: and immediately she arose and ministered unto them.

40

dunontoV de tou hliou panteV osoi eicon asqenountaV nosoiV poikilaiV hgagon autouV proV auton o de eni ekastw autwn taV ceiraV epiqeiV eqerapeusen autouV
4:40 Now when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases brought them unto him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.

41

exhrceto de kai daimonia apo pollwn krazonta kai legonta oti su ei o cristoV o uioV tou qeou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti hdeisan ton criston auton einai
4:41 And devils also came out of many, crying out, and saying, Thou art Christ the Son of God. And he rebuking [them] suffered them not to speak: for they knew that he was Christ.

42

genomenhV de hmeraV exelqwn eporeuqh eiV erhmon topon kai oi ocloi ezhtoun auton kai hlqon ewV autou kai kateicon auton tou mh poreuesqai ap autwn
4:42 And when it was day, he departed and went into a desert place: and the people sought him, and came unto him, and stayed him, that he should not depart from them.

43

o de eipen proV autouV oti kai taiV eteraiV polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou oti eiV touto apestalmai
4:43 And he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also: for therefore am I sent.

44

kai hn khrusswn en taiV sunagwgaiV thV galilaiaV
4:44 And he preached in the synagogues of Galilee.

Luke 5