Luke 2

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 3

1

en etei de pentekaidekatw thV hgemoniaV tiberiou kaisaroV hgemoneuontoV pontiou pilatou thV ioudaiaV kai tetrarcountoV thV galilaiaV hrwdou filippou de tou adelfou autou tetrarcountoV thV itouraiaV kai tracwnitidoV cwraV kai lusaniou thV abilhnhV tetrarcountoV
3:1 Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judaea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanias the tetrarch of Abilene,

2

ep arcierewn anna kai kaiafa egeneto rhma qeou epi iwannhn ton tou zacariou uion en th erhmw
3:2 Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John the son of Zacharias in the wilderness.

3

kai hlqen eiV pasan thn pericwron tou iordanou khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn
3:3 And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins;

4

wV gegraptai en biblw logwn hsaiou tou profhtou legontoV fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou
3:4 As it is written in the book of the words of Esaias the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

5

pasa faragx plhrwqhsetai kai pan oroV kai bounoV tapeinwqhsetai kai estai ta skolia eiV euqeian kai ai traceiai eiV odouV leiaV
3:5 Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low; and the crooked shall be made straight, and the rough ways [shall be] made smooth;

6

kai oyetai pasa sarx to swthrion tou qeou
3:6 And all flesh shall see the salvation of God.

7

elegen oun toiV ekporeuomenoiV ocloiV baptisqhnai up autou gennhmata ecidnwn tiV upedeixen umin fugein apo thV melloushV orghV
3:7 Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?

8

poihsate oun karpouV axiouV thV metanoiaV kai mh arxhsqe legein en eautoiV patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam
3:8 Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, We have Abraham to [our] father: for I say unto you, That God is able of these stones to raise up children unto Abraham.

9

hdh de kai h axinh proV thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai
3:9 And now also the axe is laid unto the root of the trees: every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

10

kai ephrwtwn auton oi ocloi legonteV ti oun poihsomen
3:10 And the people asked him, saying, What shall we do then?

11

apokriqeiV de legei autoiV o ecwn duo citwnaV metadotw tw mh econti kai o ecwn brwmata omoiwV poieitw
3:11 He answereth and saith unto them, He that hath two coats, let him impart to him that hath none; and he that hath meat, let him do likewise.

12

hlqon de kai telwnai baptisqhnai kai eipon proV auton didaskale ti poihsomen
3:12 Then came also publicans to be baptized, and said unto him, Master, what shall we do?

13

o de eipen proV autouV mhden pleon para to diatetagmenon umin prassete
3:13 And he said unto them, Exact no more than that which is appointed you.

14

ephrwtwn de auton kai strateuomenoi legonteV kai hmeiV ti poihsomen kai eipen proV autouV mhdena diaseishte mhde sukofanthshte kai arkeisqe toiV oywnioiV umwn
3:14 And the soldiers likewise demanded of him, saying, And what shall we do? And he said unto them, Do violence to no man, neither accuse [any] falsely; and be content with your wages.

15

prosdokwntoV de tou laou kai dialogizomenwn pantwn en taiV kardiaiV autwn peri tou iwannou mhpote autoV eih o cristoV
3:15 And as the people were in expectation, and all men mused in their hearts of John, whether he were the Christ, or not;

16

apekrinato o iwannhV apasin legwn egw men udati baptizw umaV ercetai de o iscuroteroV mou ou ouk eimi ikanoV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou autoV umaV baptisei en pneumati agiw kai puri
3:16 John answered, saying unto [them] all, I indeed baptize you with water; but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose: he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire:

17

ou to ptuon en th ceiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunaxei ton siton eiV thn apoqhkhn autou to de acuron katakausei puri asbestw
3:17 Whose fan [is] in his hand, and he will throughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner; but the chaff he will burn with fire unquenchable.

18

polla men oun kai etera parakalwn euhggelizeto ton laon
3:18 And many other things in his exhortation preached he unto the people.

19

o de hrwdhV o tetrarchV elegcomenoV up autou peri hrwdiadoV thV gunaikoV filippou tou adelfou autou kai peri pantwn wn epoihsen ponhrwn o hrwdhV
3:19 But Herod the tetrarch, being reproved by him for Herodias his brother Philip's wife, and for all the evils which Herod had done,

20

proseqhken kai touto epi pasin kai katekleisen ton iwannhn en th fulakh
3:20 Added yet this above all, that he shut up John in prison.

21

egeneto de en tw baptisqhnai apanta ton laon kai ihsou baptisqentoV kai proseucomenou anewcqhnai ton ouranon
3:21 Now when all the people were baptized, it came to pass, that Jesus also being baptized, and praying, the heaven was opened,

22

kai katabhnai to pneuma to agion swmatikw eidei wsei peristeran ep auton kai fwnhn ex ouranou genesqai legousan su ei o uioV mou o agaphtoV en soi hudokhsa
3:22 And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven, which said, Thou art my beloved Son; in thee I am well pleased.

23

kai autoV hn o ihsouV wsei etwn triakonta arcomenoV wn wV enomizeto uioV iwshf tou hli
3:23 And Jesus himself began to be about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, which was [the son] of Heli,

24

tou matqat tou leui tou melci tou ianna tou iwshf
3:24 Which was [the son] of Matthat, which was [the son] of Levi, which was [the son] of Melchi, which was [the son] of Janna, which was [the son] of Joseph,

25

tou mattaqiou tou amwV tou naoum tou esli tou naggai
3:25 Which was [the son] of Mattathias, which was [the son] of Amos, which was [the son] of Naum, which was [the son] of Esli, which was [the son] of Nagge,

26

tou maaq tou mattaqiou tou semei tou iwshf tou iouda
3:26 Which was [the son] of Maath, which was [the son] of Mattathias, which was [the son] of Semei, which was [the son] of Joseph, which was [the son] of Juda,

27

tou iwanna tou rhsa tou zorobabel tou salaqihl tou nhri
3:27 Which was [the son] of Joanna, which was [the son] of Rhesa, which was [the son] of Zorobabel, which was [the son] of Salathiel, which was [the son] of Neri,

28

tou melci tou addi tou kwsam tou elmwdam tou hr
3:28 Which was [the son] of Melchi, which was [the son] of Addi, which was [the son] of Cosam, which was [the son] of Elmodam, which was [the son] of Er,

29

tou iwsh tou eliezer tou iwreim tou matqat tou leui
3:29 Which was [the son] of Jose, which was [the son] of Eliezer, which was [the son] of Jorim, which was [the son] of Matthat, which was [the son] of Levi,

30

tou sumewn tou iouda tou iwshf tou iwnan tou eliakeim
3:30 Which was [the son] of Simeon, which was [the son] of Juda, which was [the son] of Joseph, which was [the son] of Jonan, which was [the son] of Eliakim,

31

tou melea tou mainan tou mattaqa tou naqan tou dabid
3:31 Which was [the son] of Melea, which was [the son] of Menan, which was [the son] of Mattatha, which was [the son] of Nathan, which was [the son] of David,

32

tou iessai tou wbhd tou booz tou salmwn tou naasswn
3:32 Which was [the son] of Jesse, which was [the son] of Obed, which was [the son] of Booz, which was [the son] of Salmon, which was [the son] of Naasson,

33

tou aminadab tou aram tou esrwm tou fareV tou iouda
3:33 Which was [the son] of Aminadab, which was [the son] of Aram, which was [the son] of Esrom, which was [the son] of Phares, which was [the son] of Juda,

34

tou iakwb tou isaak tou abraam tou qara tou nacwr
3:34 Which was [the son] of Jacob, which was [the son] of Isaac, which was [the son] of Abraham, which was [the son] of Thara, which was [the son] of Nachor,

35

tou sarouc tou ragau tou falek tou eber tou sala
3:35 Which was [the son] of Saruch, which was [the son] of Ragau, which was [the son] of Phalec, which was [the son] of Heber, which was [the son] of Sala,

36

tou kainan tou arfaxad tou shm tou nwe tou lamec
3:36 Which was [the son] of Cainan, which was [the son] of Arphaxad, which was [the son] of Sem, which was [the son] of Noe, which was [the son] of Lamech,

37

tou maqousala tou enwc tou iared tou malelehl tou kainan
3:37 Which was [the son] of Mathusala, which was [the son] of Enoch, which was [the son] of Jared, which was [the son] of Maleleel, which was [the son] of Cainan,

38

tou enwV tou shq tou adam tou qeou
3:38 Which was [the son] of Enos, which was [the son] of Seth, which was [the son] of Adam, which was [the son] of God.

Luke 4