Luke 1

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 2

1

egeneto de en taiV hmeraiV ekeinaiV exhlqen dogma para kaisaroV augoustou apografesqai pasan thn oikoumenhn
2:1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed.

2

auth h apografh prwth egeneto hgemoneuontoV thV suriaV kurhniou
2:2 ([And] this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)

3

kai eporeuonto panteV apografesqai ekastoV eiV thn idian polin
2:3 And all went to be taxed, every one into his own city.

4

anebh de kai iwshf apo thV galilaiaV ek polewV nazaret eiV thn ioudaian eiV polin dabid htiV kaleitai bhqleem dia to einai auton ex oikou kai patriaV dabid
2:4 And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judaea, unto the city of David, which is called Bethlehem; (because he was of the house and lineage of David:)

5

apograyasqai sun mariam th memnhsteumenh autw gunaiki oush egkuw
2:5 To be taxed with Mary his espoused wife, being great with child.

6

egeneto de en tw einai autouV ekei eplhsqhsan ai hmerai tou tekein authn
2:6 And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered.

7

kai eteken ton uion authV ton prwtotokon kai esparganwsen auton kai aneklinen auton en th fatnh dioti ouk hn autoiV topoV en tw katalumati
2:7 And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there was no room for them in the inn.

8

kai poimeneV hsan en th cwra th auth agraulounteV kai fulassonteV fulakaV thV nuktoV epi thn poimnhn autwn
2:8 And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night.

9

kai idou aggeloV kuriou epesth autoiV kai doxa kuriou perielamyen autouV kai efobhqhsan fobon megan
2:9 And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them: and they were sore afraid.

10

kai eipen autoiV o aggeloV mh fobeisqe idou gar euaggelizomai umin caran megalhn htiV estai panti tw law
2:10 And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.

11

oti etecqh umin shmeron swthr oV estin cristoV kurioV en polei dabid
2:11 For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.

12

kai touto umin to shmeion eurhsete brefoV esparganwmenon keimenon en th fatnh
2:12 And this [shall be] a sign unto you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.

13

kai exaifnhV egeneto sun tw aggelw plhqoV stratiaV ouraniou ainountwn ton qeon kai legontwn
2:13 And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying,

14

doxa en uyistoiV qew kai epi ghV eirhnh en anqrwpoiV eudokia
2:14 Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.

15

kai egeneto wV aphlqon ap autwn eiV ton ouranon oi aggeloi kai oi anqrwpoi oi poimeneV eipon proV allhlouV dielqwmen dh ewV bhqleem kai idwmen to rhma touto to gegonoV o o kurioV egnwrisen hmin
2:15 And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us.

16

kai hlqon speusanteV kai aneuron thn te mariam kai ton iwshf kai to brefoV keimenon en th fatnh
2:16 And they came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a manger.

17

idonteV de diegnwrisan peri tou rhmatoV tou lalhqentoV autoiV peri tou paidiou toutou
2:17 And when they had seen [it], they made known abroad the saying which was told them concerning this child.

18

kai panteV oi akousanteV eqaumasan peri twn lalhqentwn upo twn poimenwn proV autouV
2:18 And all they that heard [it] wondered at those things which were told them by the shepherds.

19

h de mariam panta sunethrei ta rhmata tauta sumballousa en th kardia authV
2:19 But Mary kept all these things, and pondered [them] in her heart.

20

kai epestreyan oi poimeneV doxazonteV kai ainounteV ton qeon epi pasin oiV hkousan kai eidon kaqwV elalhqh proV autouV
2:20 And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them.

21

kai ote eplhsqhsan hmerai oktw tou peritemein to paidion kai eklhqh to onoma autou ihsouV to klhqen upo tou aggelou pro tou sullhfqhnai auton en th koilia
2:21 And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called JESUS, which was so named of the angel before he was conceived in the womb.

22

kai ote eplhsqhsan ai hmerai tou kaqarismou autwn kata ton nomon mwsewV anhgagon auton eiV ierosoluma parasthsai tw kuriw
2:22 And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem, to present [him] to the Lord;

23

kaqwV gegraptai en nomw kuriou oti pan arsen dianoigon mhtran agion tw kuriw klhqhsetai
2:23 (As it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord;)

24

kai tou dounai qusian kata to eirhmenon en nomw kuriou zeugoV trugonwn h duo neossouV peristerwn
2:24 And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, A pair of turtledoves, or two young pigeons.

25

kai idou hn anqrwpoV en ierousalhm w onoma sumewn kai o anqrwpoV outoV dikaioV kai eulabhV prosdecomenoV paraklhsin tou israhl kai pneuma agion hn ep auton
2:25 And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name [was] Simeon; and the same man [was] just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him.

26

kai hn autw kecrhmatismenon upo tou pneumatoV tou agiou mh idein qanaton prin h idh ton criston kuriou
2:26 And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ.

27

kai hlqen en tw pneumati eiV to ieron kai en tw eisagagein touV goneiV to paidion ihsoun tou poihsai autouV kata to eiqismenon tou nomou peri autou
2:27 And he came by the Spirit into the temple: and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the law,

28

kai autoV edexato auto eiV taV agkalaV autou kai euloghsen ton qeon kai eipen
2:28 Then took he him up in his arms, and blessed God, and said,

29

nun apolueiV ton doulon sou despota kata to rhma sou en eirhnh
2:29 Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word:

30

oti eidon oi ofqalmoi mou to swthrion sou
2:30 For mine eyes have seen thy salvation,

31

o htoimasaV kata proswpon pantwn twn lawn
2:31 Which thou hast prepared before the face of all people;

32

fwV eiV apokaluyin eqnwn kai doxan laou sou israhl
2:32 A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel.

33

kai hn iwshf kai h mhthr autou qaumazonteV epi toiV laloumenoiV peri autou
2:33 And Joseph and his mother marvelled at those things which were spoken of him.

34

kai euloghsen autouV sumewn kai eipen proV mariam thn mhtera autou idou outoV keitai eiV ptwsin kai anastasin pollwn en tw israhl kai eiV shmeion antilegomenon
2:34 And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this [child] is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against;

35

kai sou de authV thn yuchn dieleusetai romfaia opwV an apokalufqwsin ek pollwn kardiwn dialogismoi
2:35 (Yea, a sword shall pierce through thy own soul also,) that the thoughts of many hearts may be revealed.

36

kai hn anna profhtiV qugathr fanouhl ek fulhV ashr auth probebhkuia en hmeraiV pollaiV zhsasa eth meta androV epta apo thV parqeniaV authV
2:36 And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser: she was of a great age, and had lived with an husband seven years from her virginity;

37

kai auth chra wV etwn ogdohkontatessarwn h ouk afistato apo tou ierou nhsteiaiV kai dehsesin latreuousa nukta kai hmeran
2:37 And she [was] a widow of about fourscore and four years, which departed not from the temple, but served [God] with fastings and prayers night and day.

38

kai auth auth th wra epistasa anqwmologeito tw kuriw kai elalei peri autou pasin toiV prosdecomenoiV lutrwsin en ierousalhm
2:38 And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem.

39

kai wV etelesan apanta ta kata ton nomon kuriou upestreyan eiV thn galilaian eiV thn polin autwn nazaret
2:39 And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city Nazareth.

40

to de paidion huxanen kai ekrataiouto pneumati plhroumenon sofiaV kai cariV qeou hn ep auto
2:40 And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

41

kai eporeuonto oi goneiV autou kat etoV eiV ierousalhm th eorth tou pasca
2:41 Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover.

42

kai ote egeneto etwn dwdeka anabantwn autwn eiV ierosoluma kata to eqoV thV eorthV
2:42 And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast.

43

kai teleiwsantwn taV hmeraV en tw upostrefein autouV upemeinen ihsouV o paiV en ierousalhm kai ouk egnw iwshf kai h mhthr autou
2:43 And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his mother knew not [of it].

44

nomisanteV de auton en th sunodia einai hlqon hmeraV odon kai anezhtoun auton en toiV suggenesin kai en toiV gnwstoiV
2:44 But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey; and they sought him among [their] kinsfolk and acquaintance.

45

kai mh euronteV auton upestreyan eiV ierousalhm zhtounteV auton
2:45 And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him.

46

kai egeneto meq hmeraV treiV euron auton en tw ierw kaqezomenon en mesw twn didaskalwn kai akouonta autwn kai eperwtwnta autouV
2:46 And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions.

47

existanto de panteV oi akouonteV autou epi th sunesei kai taiV apokrisesin autou
2:47 And all that heard him were astonished at his understanding and answers.

48

kai idonteV auton exeplaghsan kai proV auton h mhthr autou eipen teknon ti epoihsaV hmin outwV idou o pathr sou kagw odunwmenoi ezhtoumen se
2:48 And when they saw him, they were amazed: and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I have sought thee sorrowing.

49

kai eipen proV autouV ti oti ezhteite me ouk hdeite oti en toiV tou patroV mou dei einai me
2:49 And he said unto them, How is it that ye sought me? wist ye not that I must be about my Father's business?

50

kai autoi ou sunhkan to rhma o elalhsen autoiV
2:50 And they understood not the saying which he spake unto them.

51

kai katebh met autwn kai hlqen eiV nazaret kai hn upotassomenoV autoiV kai h mhthr autou diethrei panta ta rhmata tauta en th kardia authV
2:51 And he went down with them, and came to Nazareth, and was subject unto them: but his mother kept all these sayings in her heart.

52

kai ihsouV proekopten sofia kai hlikia kai cariti para qew kai anqrwpoiV
2:52 And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.

Luke 3