Mark 15

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Chapter 16

1

kai diagenomenou tou sabbatou maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elqousai aleiywsin auton
16:1 And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the [mother] of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.

2

kai lian prwi thV miaV sabbatwn ercontai epi to mnhmeion anateilantoV tou hliou
16:2 And very early in the morning the first [day] of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.

3

kai elegon proV eautaV tiV apokulisei hmin ton liqon ek thV quraV tou mnhmeiou
16:3 And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?

4

kai anableyasai qewrousin oti apokekulistai o liqoV hn gar megaV sfodra
16:4 And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.

5

kai eiselqousai eiV to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en toiV dexioiV peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeqambhqhsan
16:5 And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.

6

o de legei autaiV mh ekqambeisqe ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh ouk estin wde ide o topoV opou eqhkan auton
16:6 And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.

7

all upagete eipate toiV maqhtaiV autou kai tw petrw oti proagei umaV eiV thn galilaian ekei auton oyesqe kaqwV eipen umin
16:7 But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.

8

kai exelqousai tacu efugon apo tou mnhmeiou eicen de autaV tromoV kai ekstasiV kai oudeni ouden eipon efobounto gar
16:8 And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any [man]; for they were afraid.

9

anastaV de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh af hV ekbeblhkei epta daimonia
16:9 Now when [Jesus] was risen early the first [day] of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

10

ekeinh poreuqeisa aphggeilen toiV met autou genomenoiV penqousin kai klaiousin
16:10 [And] she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.

11

kakeinoi akousanteV oti zh kai eqeaqh up authV hpisthsan
16:11 And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.

12

meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh poreuomenoiV eiV agron
16:12 After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.

13

kakeinoi apelqonteV aphggeilan toiV loipoiV oude ekeinoiV episteusan
16:13 And they went and told [it] unto the residue: neither believed they them.

14

usteron anakeimenoiV autoiV toiV endeka efanerwqh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti toiV qeasamenoiV auton eghgermenon ouk episteusan
16:14 Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.

15

kai eipen autoiV poreuqenteV eiV ton kosmon apanta khruxate to euaggelion pash th ktisei
16:15 And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

16

o pisteusaV kai baptisqeiV swqhsetai o de apisthsaV katakriqhsetai
16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.

17

shmeia de toiV pisteusasin tauta parakolouqhsei en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssaiV lalhsousin kainaiV
16:17 And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

18

ofeiV arousin kan qanasimon ti piwsin ou mh autouV blayei epi arrwstouV ceiraV epiqhsousin kai kalwV exousin
16:18 They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

19

o men oun kurioV meta to lalhsai autoiV anelhfqh eiV ton ouranon kai ekaqisen ek dexiwn tou qeou
16:19 So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

20

ekeinoi de exelqonteV ekhruxan pantacou tou kuriou sunergountoV kai ton logon bebaiountoV dia twn epakolouqountwn shmeiwn amhn
16:20 And they went forth, and preached every where, the Lord working with [them], and confirming the word with signs following. Amen.

Luke 1