Mark 13

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Chapter 14

1

hn de to pasca kai ta azuma meta duo hmeraV kai ezhtoun oi arciereiV kai oi grammateiV pwV auton en dolw krathsanteV apokteinwsin
14:1 After two days was [the feast of] the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put [him] to death.

2

elegon de mh en th eorth mhpote qoruboV estai tou laou
14:2 But they said, Not on the feast [day], lest there be an uproar of the people.

3

kai ontoV autou en bhqania en th oikia simwnoV tou leprou katakeimenou autou hlqen gunh ecousa alabastron murou nardou pistikhV polutelouV kai suntriyasa to alabastron kateceen autou kata thV kefalhV
14:3 And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she brake the box, and poured [it] on his head.

4

hsan de tineV aganaktounteV proV eautouV kai legonteV eiV ti h apwleia auth tou murou gegonen
14:4 And there were some that had indignation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made?

5

hdunato gar touto praqhnai epanw triakosiwn dhnariwn kai doqhnai toiV ptwcoiV kai enebrimwnto auth
14:5 For it might have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor. And they murmured against her.

6

o de ihsouV eipen afete authn ti auth kopouV parecete kalon ergon eirgasato eiV eme
14:6 And Jesus said, Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a good work on me.

7

pantote gar touV ptwcouV ecete meq eautwn kai otan qelhte dunasqe autouV eu poihsai eme de ou pantote ecete
14:7 For ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good: but me ye have not always.

8

o eicen auth epoihsen proelaben murisai mou to swma eiV ton entafiasmon
14:8 She hath done what she could: she is come aforehand to anoint my body to the burying.

9

amhn legw umin opou an khrucqh to euaggelion touto eiV olon ton kosmon kai o epoihsen auth lalhqhsetai eiV mnhmosunon authV
14:9 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, [this] also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her.

10

kai o ioudaV o iskariwthV eiV twn dwdeka aphlqen proV touV arciereiV ina paradw auton autoiV
14:10 And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests, to betray him unto them.

11

oi de akousanteV ecarhsan kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pwV eukairwV auton paradw
14:11 And when they heard [it], they were glad, and promised to give him money. And he sought how he might conveniently betray him.

12

kai th prwth hmera twn azumwn ote to pasca equon legousin autw oi maqhtai autou pou qeleiV apelqonteV etoimaswmen ina faghV to pasca
14:12 And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the passover?

13

kai apostellei duo twn maqhtwn autou kai legei autoiV upagete eiV thn polin kai apanthsei umin anqrwpoV keramion udatoV bastazwn akolouqhsate autw
14:13 And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them, Go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water: follow him.

14

kai opou ean eiselqh eipate tw oikodespoth oti o didaskaloV legei pou estin to kataluma opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw
14:14 And wheresoever he shall go in, say ye to the goodman of the house, The Master saith, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?

15

kai autoV umin deixei anwgeon mega estrwmenon etoimon ekei etoimasate hmin
14:15 And he will shew you a large upper room furnished [and] prepared: there make ready for us.

16

kai exhlqon oi maqhtai autou kai hlqon eiV thn polin kai euron kaqwV eipen autoiV kai htoimasan to pasca
14:16 And his disciples went forth, and came into the city, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.

17

kai oyiaV genomenhV ercetai meta twn dwdeka
14:17 And in the evening he cometh with the twelve.

18

kai anakeimenwn autwn kai esqiontwn eipen o ihsouV amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me o esqiwn met emou
14:18 And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, One of you which eateth with me shall betray me.

19

oi de hrxanto lupeisqai kai legein autw eis kaq eiV mhti egw kai alloV mhti egw
14:19 And they began to be sorrowful, and to say unto him one by one, [Is] it I? and another [said, Is] it I?

20

o de apokriqeiV eipen autoiV eiV ek twn dwdeka o embaptomenoV met emou eiV to trublion
14:20 And he answered and said unto them, [It is] one of the twelve, that dippeth with me in the dish.

21

o men uioV tou anqrwpou upagei kaqwV gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioV tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoV ekeinoV
14:21 The Son of man indeed goeth, as it is written of him: but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had never been born.

22

kai esqiontwn autwn labwn o ihsouV arton euloghsaV eklasen kai edwken autoiV kai eipen labete fagete touto estin to swma mou
14:22 And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake [it], and gave to them, and said, Take, eat: this is my body.

23

kai labwn to pothrion eucaristhsaV edwken autoiV kai epion ex autou panteV
14:23 And he took the cup, and when he had given thanks, he gave [it] to them: and they all drank of it.

24

kai eipen autoiV touto estin to aima mou to thV kainhV diaqhkhV to peri pollwn ekcunomenon
14:24 And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many.

25

amhn legw umin oti ouketi ou mh piw ek tou gennhmatoV thV ampelou ewV thV hmeraV ekeinhV otan auto pinw kainon en th basileia tou qeou
14:25 Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God.

26

kai umnhsanteV exhlqon eiV to oroV twn elaiwn
14:26 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

27

kai legei autoiV o ihsouV oti panteV skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth oti gegraptai pataxw ton poimena kai diaskorpisqhsetai ta probata
14:27 And Jesus saith unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered.

28

alla meta to egerqhnai me proaxw umaV eiV thn galilaian
14:28 But after that I am risen, I will go before you into Galilee.

29

o de petroV efh autw kai ei panteV skandalisqhsontai all ouk egw
14:29 But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet [will] not I.

30

kai legei autw o ihsouV amhn legw soi oti shmeron en th nukti tauth prin h diV alektora fwnhsai triV aparnhsh me
14:30 And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, That this day, [even] in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice.

31

o de ek perissou elegen mallon ean me deh sunapoqanein soi ou mh se aparnhsomai wsautwV de kai panteV elegon
14:31 But he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all.

32

kai ercontai eiV cwrion ou to onoma geqshmanh kai legei toiV maqhtaiV autou kaqisate wde ewV proseuxwmai
14:32 And they came to a place which was named Gethsemane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray.

33

kai paralambanei ton petron kai ton iakwbon kai iwannhn meq eautou kai hrxato ekqambeisqai kai adhmonein
14:33 And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;

34

kai legei autoiV perilupoV estin h yuch mou ewV qanatou meinate wde kai grhgoreite
14:34 And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.

35

kai proelqwn mikron epesen epi thV ghV kai proshuceto ina ei dunaton estin parelqh ap autou h wra
14:35 And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.

36

kai elegen abba o pathr panta dunata soi parenegke to pothrion ap emou touto all ou ti egw qelw alla ti su
14:36 And he said, Abba, Father, all things [are] possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.

37

kai ercetai kai euriskei autouV kaqeudontaV kai legei tw petrw simwn kaqeudeiV ouk iscusaV mian wran grhgorhsai
14:37 And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? couldest not thou watch one hour?

38

grhgoreite kai proseucesqe ina mh eiselqhte eiV peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhV
14:38 Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly [is] ready, but the flesh [is] weak.

39

kai palin apelqwn proshuxato ton auton logon eipwn
14:39 And again he went away, and prayed, and spake the same words.

40

kai upostreyaV euren autouV palin kaqeudontaV hsan gar oi ofqalmoi autwn bebarhmenoi kai ouk hdeisan ti autw apokriqwsin
14:40 And when he returned, he found them asleep again, (for their eyes were heavy,) neither wist they what to answer him.

41

kai ercetai to triton kai legei autoiV kaqeudete to loipon kai anapauesqe apecei hlqen h wra idou paradidotai o uioV tou anqrwpou eiV taV ceiraV twn amartwlwn
14:41 And he cometh the third time, and saith unto them, Sleep on now, and take [your] rest: it is enough, the hour is come; behold, the Son of man is betrayed into the hands of sinners.

42

egeiresqe agwmen idou o paradidouV me hggiken
14:42 Rise up, let us go; lo, he that betrayeth me is at hand.

43

kai euqewV eti autou lalountoV paraginetai ioudaV eiV wn twn dwdeka kai met autou ocloV poluV meta macairwn kai xulwn para twn arcierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn
14:43 And immediately, while he yet spake, cometh Judas, one of the twelve, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and the scribes and the elders.

44

dedwkei de o paradidouV auton susshmon autoiV legwn on an filhsw autoV estin krathsate auton kai apagagete asfalwV
14:44 And he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he; take him, and lead [him] away safely.

45

kai elqwn euqewV proselqwn autw legei rabbi rabbi kai katefilhsen auton
14:45 And as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him.

46

oi de epebalon ep auton taV ceiraV autwn kai ekrathsan auton
14:46 And they laid their hands on him, and took him.

47

eiV de tiV twn paresthkotwn spasamenoV thn macairan epaisen ton doulon tou arcierewV kai afeilen autou to wtion
14:47 And one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of the high priest, and cut off his ear.

48

kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV wV epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn sullabein me
14:48 And Jesus answered and said unto them, Are ye come out, as against a thief, with swords and [with] staves to take me?

49

kaq hmeran hmhn proV umaV en tw ierw didaskwn kai ouk ekrathsate me all ina plhrwqwsin ai grafai
14:49 I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not: but the scriptures must be fulfilled.

50

kai afenteV auton panteV efugon
14:50 And they all forsook him, and fled.

51

kai eiV tiV neaniskoV hkolouqei autw peribeblhmenoV sindona epi gumnou kai kratousin auton oi neaniskoi
14:51 And there followed him a certain young man, having a linen cloth cast about [his] naked [body]; and the young men laid hold on him:

52

o de katalipwn thn sindona gumnoV efugen ap autwn
14:52 And he left the linen cloth, and fled from them naked.

53

kai aphgagon ton ihsoun proV ton arcierea kai sunercontai autw panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi kai oi grammateiV
14:53 And they led Jesus away to the high priest: and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.

54

kai o petroV apo makroqen hkolouqhsen autw ewV esw eiV thn aulhn tou arcierewV kai hn sugkaqhmenoV meta twn uphretwn kai qermainomenoV proV to fwV
14:54 And Peter followed him afar off, even into the palace of the high priest: and he sat with the servants, and warmed himself at the fire.

55

oi de arciereiV kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou ihsou marturian eiV to qanatwsai auton kai ouc euriskon
14:55 And the chief priests and all the council sought for witness against Jesus to put him to death; and found none.

56

polloi gar eyeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk hsan
14:56 For many bare false witness against him, but their witness agreed not together.

57

kai tineV anastanteV eyeudomarturoun kat autou legonteV
14:57 And there arose certain, and bare false witness against him, saying,

58

oti hmeiV hkousamen autou legontoV oti egw katalusw ton naon touton ton ceiropoihton kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton oikodomhsw
14:58 We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within three days I will build another made without hands.

59

kai oude outwV ish hn h marturia autwn
14:59 But neither so did their witness agree together.

60

kai anastaV o arciereuV eiV to meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin
14:60 And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing? what [is it which] these witness against thee?

61

o de esiwpa kai ouden apekrinato palin o arciereuV ephrwta auton kai legei autw su ei o cristoV o uioV tou euloghtou
14:61 But he held his peace, and answered nothing. Again the high priest asked him, and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed?

62

o de ihsouV eipen egw eimi kai oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn thV dunamewV kai ercomenon meta twn nefelwn tou ouranou
14:62 And Jesus said, I am: and ye shall see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.

63

o de arciereuV diarrhxaV touV citwnaV autou legei ti eti creian ecomen marturwn
14:63 Then the high priest rent his clothes, and saith, What need we any further witnesses?

64

hkousate thV blasfhmiaV ti umin fainetai oi de panteV katekrinan auton einai enocon qanatou
14:64 Ye have heard the blasphemy: what think ye? And they all condemned him to be guilty of death.

65

kai hrxanto tineV emptuein autw kai perikaluptein to proswpon autou kai kolafizein auton kai legein autw profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton eballon
14:65 And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands.

66

kai ontoV tou petrou en th aulh katw ercetai mia twn paidiskwn tou arcierewV
14:66 And as Peter was beneath in the palace, there cometh one of the maids of the high priest:

67

kai idousa ton petron qermainomenon embleyasa autw legei kai su meta tou nazarhnou ihsou hsqa
14:67 And when she saw Peter warming himself, she looked upon him, and said, And thou also wast with Jesus of Nazareth.

68

o de hrnhsato legwn ouk oida oude epistamai ti su legeiV kai exhlqen exw eiV to proaulion kai alektwr efwnhsen
14:68 But he denied, saying, I know not, neither understand I what thou sayest. And he went out into the porch; and the cock crew.

69

kai h paidiskh idousa auton palin hrxato legein toiV paresthkosin oti outoV ex autwn estin
14:69 And a maid saw him again, and began to say to them that stood by, This is [one] of them.

70

o de palin hrneito kai meta mikron palin oi parestwteV elegon tw petrw alhqwV ex autwn ei kai gar galilaioV ei kai h lalia sou omoiazei
14:70 And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art [one] of them: for thou art a Galilaean, and thy speech agreeth [thereto].

71

o de hrxato anaqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon touton on legete
14:71 But he began to curse and to swear, [saying], I know not this man of whom ye speak.

72

kai ek deuterou alektwr efwnhsen kai anemnhsqh o petroV tou rhmatoV ou eipen autw o ihsouV oti prin alektora fwnhsai diV aparnhsh me triV kai epibalwn eklaien
14:72 And the second time the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.

Mark 15