Mark 10

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Chapter 11

1

kai ote eggizousin eiV ierousalhm eiV bhqfagh kai bhqanian proV to oroV twn elaiwn apostellei duo twn maqhtwn autou
11:1 And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples,

2

kai legei autoiV upagete eiV thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqewV eisporeuomenoi eiV authn eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeiV anqrwpwn kekaqiken lusanteV auton agagete
11:2 And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring [him].

3

kai ean tiV umin eiph ti poieite touto eipate oti o kurioV autou creian ecei kai euqewV auton apostelei wde
11:3 And if any man say unto you, Why do ye this? say ye that the Lord hath need of him; and straightway he will send him hither.

4

aphlqon de kai euron ton pwlon dedemenon proV thn quran exw epi tou amfodou kai luousin auton
11:4 And they went their way, and found the colt tied by the door without in a place where two ways met; and they loose him.

5

kai tineV twn ekei esthkotwn elegon autoiV ti poieite luonteV ton pwlon
11:5 And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt?

6

oi de eipon autoiV kaqwV eneteilato o ihsouV kai afhkan autouV
11:6 And they said unto them even as Jesus had commanded: and they let them go.

7

kai hgagon ton pwlon proV ton ihsoun kai epebalon autw ta imatia autwn kai ekaqisen ep autw
11:7 And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him; and he sat upon him.

8

polloi de ta imatia autwn estrwsan eiV thn odon alloi de stoibadaV ekopton ek twn dendrwn kai estrwnnuon eiV thn odon
11:8 And many spread their garments in the way: and others cut down branches off the trees, and strawed [them] in the way.

9

kai oi proagonteV kai oi akolouqounteV ekrazon legonteV wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou
11:9 And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna; Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord:

10

euloghmenh h ercomenh basileia en onomati kuriou tou patroV hmwn dabid wsanna en toiV uyistoiV
11:10 Blessed [be] the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

11

kai eishlqen eiV ierosoluma o ihsouV kai eiV to ieron kai peribleyamenoV panta oyiaV hdh oushV thV wraV exhlqen eiV bhqanian meta twn dwdeka
11:11 And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the twelve.

12

kai th epaurion exelqontwn autwn apo bhqaniaV epeinasen
11:12 And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry:

13

kai idwn sukhn makroqen ecousan fulla hlqen ei ara eurhsei ti en auth kai elqwn ep authn ouden euren ei mh fulla ou gar hn kairoV sukwn
11:13 And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not [yet].

14

kai apokriqeiV o ihsouV eipen auth mhketi ek sou eiV ton aiwna mhdeiV karpon fagoi kai hkouon oi maqhtai autou
11:14 And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter for ever. And his disciples heard [it].

15

kai ercontai eiV ierosoluma kai eiselqwn o ihsouV eiV to ieron hrxato ekballein touV pwlountaV kai agorazontaV en tw ierw kai taV trapezaV twn kollubistwn kai taV kaqedraV twn pwlountwn taV peristeraV katestreyen
11:15 And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves;

16

kai ouk hfien ina tiV dienegkh skeuoV dia tou ierou
11:16 And would not suffer that any man should carry [any] vessel through the temple.

17

kai edidasken legwn autoiV ou gegraptai oti o oikoV mou oikoV proseuchV klhqhsetai pasin toiV eqnesin umeiV de epoihsate auton sphlaion lhstwn
11:17 And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves.

18

kai hkousan oi grammateiV kai oi arciereiV kai ezhtoun pwV auton apolesousin efobounto gar auton oti paV o ocloV exeplhsseto epi th didach autou
11:18 And the scribes and chief priests heard [it], and sought how they might destroy him: for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine.

19

kai ote oye egeneto exeporeueto exw thV polewV
11:19 And when even was come, he went out of the city.

20

kai prwi paraporeuomenoi eidon thn sukhn exhrammenhn ek rizwn
11:20 And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots.

21

kai anamnhsqeiV o petroV legei autw rabbi ide h sukh hn kathrasw exhrantai
11:21 And Peter calling to remembrance saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away.

22

kai apokriqeiV ihsouV legei autoiV ecete pistin qeou
11:22 And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.

23

amhn gar legw umin oti oV an eiph tw orei toutw arqhti kai blhqhti eiV thn qalassan kai mh diakriqh en th kardia autou alla pisteush oti a legei ginetai estai autw o ean eiph
11:23 For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.

24

dia touto legw umin panta osa an proseucomenoi aiteisqe pisteuete oti lambanete kai estai umin
11:24 Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive [them], and ye shall have [them].

25

kai otan sthkhte proseucomenoi afiete ei ti ecete kata tinoV ina kai o pathr umwn o en toiV ouranoiV afh umin ta paraptwmata umwn
11:25 And when ye stand praying, forgive, if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.

26

ei de umeiV ouk afiete oude o pathr umwn o en toiV ouranoiV afhsei ta paraptwmata umwn
11:26 But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.

27

kai ercontai palin eiV ierosoluma kai en tw ierw peripatountoV autou ercontai proV auton oi arciereiV kai oi grammateiV kai oi presbuteroi
11:27 And they come again to Jerusalem: and as he was walking in the temple, there come to him the chief priests, and the scribes, and the elders,

28

kai legousin autw en poia exousia tauta poieiV kai tiV soi thn exousian tauthn edwken ina tauta poihV
11:28 And say unto him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority to do these things?

29

o de ihsouV apokriqeiV eipen autoiV eperwthsw umaV kagw ena logon kai apokriqhte moi kai erw umin en poia exousia tauta poiw
11:29 And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things.

30

to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn apokriqhte moi
11:30 The baptism of John, was [it] from heaven, or of men? answer me.

31

kai elogizonto proV eautouV legonteV ean eipwmen ex ouranou erei diati oun ouk episteusate autw
11:31 And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say, Why then did ye not believe him?

32

all ean eipwmen ex anqrwpwn efobounto ton laon apanteV gar eicon ton iwannhn oti ontwV profhthV hn
11:32 But if we shall say, Of men; they feared the people: for all [men] counted John, that he was a prophet indeed.

33

kai apokriqenteV legousin tw ihsou ouk oidamen kai o ihsouV apokriqeiV legei autoiV oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw
11:33 And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things.

Mark 12