Mark 9

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Chapter 10

1

kakeiqen anastaV ercetai eiV ta oria thV ioudaiaV dia tou peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ocloi proV auton kai wV eiwqei palin edidasken autouV
10:1 And he arose from thence, and cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan: and the people resort unto him again; and, as he was wont, he taught them again.

2

kai proselqonteV oi farisaioi ephrwthsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazonteV auton
10:2 And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away [his] wife? tempting him.

3

o de apokriqeiV eipen autoiV ti umin eneteilato mwshV
10:3 And he answered and said unto them, What did Moses command you?

4

oi de eipon mwshV epetreyen biblion apostasiou grayai kai apolusai
10:4 And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put [her] away.

5

kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV proV thn sklhrokardian umwn egrayen umin thn entolhn tauthn
10:5 And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept.

6

apo de archV ktisewV arsen kai qhlu epoihsen autouV o qeoV
10:6 But from the beginning of the creation God made them male and female.

7

eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou
10:7 For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;

8

kai esontai oi duo eiV sarka mian wste ouketi eisin duo alla mia sarx
10:8 And they twain shall be one flesh: so then they are no more twain, but one flesh.

9

o oun o qeoV sunezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw
10:9 What therefore God hath joined together, let not man put asunder.

10

kai en th oikia palin oi maqhtai autou peri tou autou ephrwthsan auton
10:10 And in the house his disciples asked him again of the same [matter].

11

kai legei autoiV oV ean apolush thn gunaika autou kai gamhsh allhn moicatai ep authn
10:11 And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth adultery against her.

12

kai ean gunh apolush ton andra authV kai gamhqh allw moicatai
10:12 And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.

13

kai proseferon autw paidia ina ayhtai autwn oi de maqhtai epetimwn toiV prosferousin
10:13 And they brought young children to him, that he should touch them: and [his] disciples rebuked those that brought [them].

14

idwn de o ihsouV hganakthsen kai eipen autoiV afete ta paidia ercesqai proV me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou
10:14 But when Jesus saw [it], he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.

15

amhn legw umin oV ean mh dexhtai thn basileian tou qeou wV paidion ou mh eiselqh eiV authn
10:15 Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein.

16

kai enagkalisamenoV auta tiqeiV taV ceiraV ep auta hulogei auta
10:16 And he took them up in his arms, put [his] hands upon them, and blessed them.

17

kai ekporeuomenou autou eiV odon prosdramwn eiV kai gonupethsaV auton ephrwta auton didaskale agaqe ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw
10:17 And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?

18

o de ihsouV eipen autw ti me legeiV agaqon oudeiV agaqoV ei mh eiV o qeoV
10:18 And Jesus said unto him, Why callest thou me good? [there is] none good but one, [that is], God.

19

taV entolaV oidaV mh moiceushV mh foneushV mh kleyhV mh yeudomarturhshV mh aposterhshV tima ton patera sou kai thn mhtera
10:19 Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother.

20

o de apokriqeiV eipen autw didaskale tauta panta efulaxamhn ek neothtoV mou
10:20 And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.

21

o de ihsouV embleyaV autw hgaphsen auton kai eipen autw en soi usterei upage osa eceiV pwlhson kai doV toiV ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi araV ton stauron
10:21 Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.

22

o de stugnasaV epi tw logw aphlqen lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla
10:22 And he was sad at that saying, and went away grieved: for he had great possessions.

23

kai peribleyamenoV o ihsouV legei toiV maqhtaiV autou pwV duskolwV oi ta crhmata econteV eiV thn basileian tou qeou eiseleusontai
10:23 And Jesus looked round about, and saith unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!

24

oi de maqhtai eqambounto epi toiV logoiV autou o de ihsouV palin apokriqeiV legei autoiV tekna pwV duskolon estin touV pepoiqotaV epi toiV crhmasin eiV thn basileian tou qeou eiselqein
10:24 And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God!

25

eukopwteron estin kamhlon dia thV trumaliaV thV rafidoV eiselqein h plousion eiV thn basileian tou qeou eiselqein
10:25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

26

oi de perisswV exeplhssonto legonteV proV eautouV kai tiV dunatai swqhnai
10:26 And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who then can be saved?

27

embleyaV de autoiV o ihsouV legei para anqrwpoiV adunaton all ou para tw qew panta gar dunata estin para tw qew
10:27 And Jesus looking upon them saith, With men [it is] impossible, but not with God: for with God all things are possible.

28

kai hrxato o petroV legein autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi
10:28 Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.

29

apokriqeiV de o ihsouV eipen amhn legw umin oudeiV estin oV afhken oikian h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouV eneken emou kai tou euaggeliou
10:29 And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel's,

30

ean mh labh ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw oikiaV kai adelfouV kai adelfaV kai mhteraV kai tekna kai agrouV meta diwgmwn kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion
10:30 But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.

31

polloi de esontai prwtoi escatoi kai oi escatoi prwtoi
10:31 But many [that are] first shall be last; and the last first.

32

hsan de en th odw anabainonteV eiV ierosoluma kai hn proagwn autouV o ihsouV kai eqambounto kai akolouqounteV efobounto kai paralabwn palin touV dwdeka hrxato autoiV legein ta mellonta autw sumbainein
10:32 And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen unto him,

33

oti idou anabainomen eiV ierosoluma kai o uioV tou anqrwpou paradoqhsetai toiV arciereusin kai toiV grammateusin kai katakrinousin auton qanatw kai paradwsousin auton toiV eqnesin
10:33 [Saying], Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests, and unto the scribes; and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles:

34

kai empaixousin autw kai mastigwsousin auton kai emptusousin autw kai apoktenousin auton kai th trith hmera anasthsetai
10:34 And they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him: and the third day he shall rise again.

35

kai prosporeuontai autw iakwboV kai iwannhV oi uioi zebedaiou legonteV didaskale qelomen ina o ean aithswmen poihshV hmin
10:35 And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire.

36

o de eipen autoiV ti qelete poihsai me umin
10:36 And he said unto them, What would ye that I should do for you?

37

oi de eipon autw doV hmin ina eiV ek dexiwn sou kai eiV ex euwnumwn sou kaqiswmen en th doxh sou
10:37 They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory.

38

o de ihsouV eipen autoiV ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw pinw kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai
10:38 But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask: can ye drink of the cup that I drink of? and be baptized with the baptism that I am baptized with?

39

oi de eipon autw dunameqa o de ihsouV eipen autoiV to men pothrion o egw pinw piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe
10:39 And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of; and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized:

40

to de kaqisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn mou ouk estin emon dounai all oiV htoimastai
10:40 But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but [it shall be given to them] for whom it is prepared.

41

kai akousanteV oi deka hrxanto aganaktein peri iakwbou kai iwannou
10:41 And when the ten heard [it], they began to be much displeased with James and John.

42

o de ihsouV proskalesamenoV autouV legei autoiV oidate oti oi dokounteV arcein twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katexousiazousin autwn
10:42 But Jesus called them [to him], and saith unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them; and their great ones exercise authority upon them.

43

ouc outwV de estai en umin all oV ean qelh genesqai megaV en umin estai diakonoV umwn
10:43 But so shall it not be among you: but whosoever will be great among you, shall be your minister:

44

kai oV an qelh umwn genesqai prwtoV estai pantwn douloV
10:44 And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all.

45

kai gar o uioV tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn
10:45 For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

46

kai ercontai eiV iericw kai ekporeuomenou autou apo iericw kai twn maqhtwn autou kai oclou ikanou uioV timaiou bartimaioV o tufloV ekaqhto para thn odon prosaitwn
10:46 And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging.

47

kai akousaV oti ihsouV o nazwraioV estin hrxato krazein kai legein o uioV dabid ihsou elehson me
10:47 And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, and say, Jesus, [thou] Son of David, have mercy on me.

48

kai epetimwn autw polloi ina siwphsh o de pollw mallon ekrazen uie dabid elehson me
10:48 And many charged him that he should hold his peace: but he cried the more a great deal, [Thou] Son of David, have mercy on me.

49

kai staV o ihsouV eipen auton fwnhqhnai kai fwnousin ton tuflon legonteV autw qarsei egeirai fwnei se
10:49 And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.

50

o de apobalwn to imation autou anastaV hlqen proV ton ihsoun
10:50 And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.

51

kai apokriqeiV legei autw o ihsouV ti qeleiV poihsw soi o de tufloV eipen autw rabboni ina anableyw
10:51 And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.

52

o de ihsouV eipen autw upage h pistiV sou seswken se kai euqewV anebleyen kai hkolouqei tw ihsou en th odw
10:52 And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

Mark 11