Mark 6

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Chapter 7

1

kai sunagontai proV auton oi farisaioi kai tineV twn grammatewn elqonteV apo ierosolumwn
7:1 Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem.

2

kai idonteV tinaV twn maqhtwn autou koinaiV cersin tout estin aniptoiV esqiontaV artouV ememyanto
7:2 And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault.

3

oi gar farisaioi kai panteV oi ioudaioi ean mh pugmh niywntai taV ceiraV ouk esqiousin kratounteV thn paradosin twn presbuterwn
7:3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash [their] hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.

4

kai apo agoraV ean mh baptiswntai ouk esqiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismouV pothriwn kai xestwn kai calkiwn kai klinwn
7:4 And [when they come] from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, [as] the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables.

5

epeita eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammateiV diati oi maqhtai sou ou peripatousin kata thn paradosin twn presbuterwn alla aniptoiV cersin esqiousin ton arton
7:5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?

6

o de apokriqeiV eipen autoiV oti kalwV proefhteusen hsaiaV peri umwn twn upokritwn wV gegraptai outoV o laoV toiV ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou
7:6 He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with [their] lips, but their heart is far from me.

7

mathn de sebontai me didaskonteV didaskaliaV entalmata anqrwpwn
7:7 Howbeit in vain do they worship me, teaching [for] doctrines the commandments of men.

8

afenteV gar thn entolhn tou qeou krateite thn paradosin twn anqrwpwn baptismouV xestwn kai pothriwn kai alla paromoia toiauta polla poieite
7:8 For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, [as] the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.

9

kai elegen autoiV kalwV aqeteite thn entolhn tou qeou ina thn paradosin umwn thrhshte
7:9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition.

10

mwshV gar eipen tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw
7:10 For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death:

11

umeiV de legete ean eiph anqrwpoV tw patri h th mhtri korban o estin dwron o ean ex emou wfelhqhV
7:11 But ye say, If a man shall say to his father or mother, [It is] Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; [he shall be free].

12

kai ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri autou h th mhtri autou
7:12 And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother;

13

akurounteV ton logon tou qeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite
7:13 Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye.

14

kai proskalesamenoV panta ton oclon elegen autoiV akouete mou panteV kai suniete
7:14 And when he had called all the people [unto him], he said unto them, Hearken unto me every one [of you], and understand:

15

ouden estin exwqen tou anqrwpou eisporeuomenon eiV auton o dunatai auton koinwsai alla ta ekporeuomena ap autou ekeina estin ta koinounta ton anqrwpon
7:15 There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man.

16

ei tiV ecei wta akouein akouetw
7:16 If any man have ears to hear, let him hear.

17

kai ote eishlqen eiV oikon apo tou oclou ephrwtwn auton oi maqhtai autou peri thV parabolhV
7:17 And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable.

18

kai legei autoiV outwV kai umeiV asunetoi este ou noeite oti pan to exwqen eisporeuomenon eiV ton anqrwpon ou dunatai auton koinwsai
7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, [it] cannot defile him;

19

oti ouk eisporeuetai autou eiV thn kardian all eiV thn koilian kai eiV ton afedrwna ekporeuetai kaqarizon panta ta brwmata
7:19 Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats?

20

elegen de oti to ek tou anqrwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anqrwpon
7:20 And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man.

21

eswqen gar ek thV kardiaV twn anqrwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai moiceiai porneiai fonoi
7:21 For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders,

22

klopai pleonexiai ponhriai doloV aselgeia ofqalmoV ponhroV blasfhmia uperhfania afrosunh
7:22 Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness:

23

panta tauta ta ponhra eswqen ekporeuetai kai koinoi ton anqrwpon
7:23 All these evil things come from within, and defile the man.

24

kai ekeiqen anastaV aphlqen eiV ta meqoria turou kai sidwnoV kai eiselqwn eiV thn oikian oudena hqelen gnwnai kai ouk hdunhqh laqein
7:24 And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know [it]: but he could not be hid.

25

akousasa gar gunh peri autou hV eicen to qugatrion authV pneuma akaqarton elqousa prosepesen proV touV podaV autou
7:25 For a [certain] woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet:

26

hn de h gunh ellhniV surofoinissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekballh ek thV qugatroV authV
7:26 The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter.

27

o de ihsouV eipen auth afeV prwton cortasqhnai ta tekna ou gar kalon estin labein ton arton twn teknwn kai balein toiV kunarioiV
7:27 But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast [it] unto the dogs.

28

h de apekriqh kai legei autw nai kurie kai gar ta kunaria upokatw thV trapezhV esqiei apo twn yiciwn twn paidiwn
7:28 And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children's crumbs.

29

kai eipen auth dia touton ton logon upage exelhluqen to daimonion ek thV qugatroV sou
7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter.

30

kai apelqousa eiV ton oikon authV euren to daimonion exelhluqoV kai thn qugatera beblhmenhn epi thV klinhV
7:30 And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed.

31

kai palin exelqwn ek twn oriwn turou kai sidwnoV hlqen proV thn qalassan thV galilaiaV ana meson twn oriwn dekapolewV
7:31 And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

32

kai ferousin autw kwfon mogilalon kai parakalousin auton ina epiqh autw thn ceira
7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.

33

kai apolabomenoV auton apo tou oclou kat idian ebalen touV daktulouV autou eiV ta wta autou kai ptusaV hyato thV glwsshV autou
7:33 And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue;

34

kai anableyaV eiV ton ouranon estenaxen kai legei autw effaqa o estin dianoicqhti
7:34 And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.

35

kai euqewV dihnoicqhsan autou ai akoai kai eluqh o desmoV thV glwsshV autou kai elalei orqwV
7:35 And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.

36

kai diesteilato autoiV ina mhdeni eipwsin oson de autoV autoiV diestelleto mallon perissoteron ekhrusson
7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published [it];

37

kai uperperisswV exeplhssonto legonteV kalwV panta pepoihken kai touV kwfouV poiei akouein kai touV alalouV lalein
7:37 And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.

Mark 8