Mark 3

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Chapter 4

1

kai palin hrxato didaskein para thn qalassan kai sunhcqh proV auton ocloV poluV wste auton embanta eiV to ploion kaqhsqai en th qalassh kai paV o ocloV proV thn qalassan epi thV ghV hn
4:1 And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.

2

kai edidasken autouV en parabolaiV polla kai elegen autoiV en th didach autou
4:2 And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,

3

akouete idou exhlqen o speirwn tou speirai
4:3 Hearken; Behold, there went out a sower to sow:

4

kai egeneto en tw speirein o men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina tou ouranou kai katefagen auto
4:4 And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.

5

allo de epesen epi to petrwdeV opou ouk eicen ghn pollhn kai euqewV exaneteilen dia to mh ecein baqoV ghV
4:5 And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:

6

hliou de anateilantoV ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh
4:6 But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.

7

kai allo epesen eiV taV akanqaV kai anebhsan ai akanqai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edwken
4:7 And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.

8

kai allo epesen eiV thn ghn thn kalhn kai edidou karpon anabainonta kai auxanonta kai eferen en triakonta kai en exhkonta kai en ekaton
4:8 And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.

9

kai elegen autoiV o ecwn wta akouein akouetw
4:9 And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.

10

ote de egeneto katamonaV hrwthsan auton oi peri auton sun toiV dwdeka thn parabolhn
4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.

11

kai elegen autoiV umin dedotai gnwnai to musthrion thV basileiaV tou qeou ekeinoiV de toiV exw en parabolaiV ta panta ginetai
4:11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all [these] things are done in parables:

12

ina bleponteV blepwsin kai mh idwsin kai akouonteV akouwsin kai mh suniwsin mhpote epistreywsin kai afeqh autoiV ta amarthmata
4:12 That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and [their] sins should be forgiven them.

13

kai legei autoiV ouk oidate thn parabolhn tauthn kai pwV pasaV taV parabolaV gnwsesqe
4:13 And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables?

14

o speirwn ton logon speirei
4:14 The sower soweth the word.

15

outoi de eisin oi para thn odon opou speiretai o logoV kai otan akouswsin euqewV ercetai o satanaV kai airei ton logon ton esparmenon en taiV kardiaiV autwn
4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.

16

kai outoi eisin omoiwV oi epi ta petrwdh speiromenoi oi otan akouswsin ton logon euqewV meta caraV lambanousin auton
4:16 And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness;

17

kai ouk ecousin rizan en eautoiV alla proskairoi eisin eita genomenhV qliyewV h diwgmou dia ton logon euqewV skandalizontai
4:17 And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended.

18

kai outoi eisin oi eiV taV akanqaV speiromenoi outoi eisin oi ton logon akouonteV
4:18 And these are they which are sown among thorns; such as hear the word,

19

kai ai merimnai tou aiwnoV toutou kai h apath tou ploutou kai ai peri ta loipa epiqumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpoV ginetai
4:19 And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.

20

kai outoi eisin oi epi thn ghn thn kalhn sparenteV oitineV akouousin ton logon kai paradecontai kai karpoforousin en triakonta kai en exhkonta kai en ekaton
4:20 And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive [it], and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.

21

kai elegen autoiV mhti o lucnoV ercetai ina upo ton modion teqh h upo thn klinhn ouc ina epi thn lucnian epiteqh
4:21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?

22

ou gar estin ti krupton o ean mh fanerwqh oude egeneto apokrufon all ina eiV faneron elqh
4:22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.

23

ei tiV ecei wta akouein akouetw
4:23 If any man have ears to hear, let him hear.

24

kai elegen autoiV blepete ti akouete en w metrw metreite metrhqhsetai umin kai prosteqhsetai umin toiV akouousin
4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.

25

oV gar an ech doqhsetai autw kai oV ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou
4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.

26

kai elegen outwV estin h basileia tou qeou wV ean anqrwpoV balh ton sporon epi thV ghV
4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;

27

kai kaqeudh kai egeirhtai nukta kai hmeran kai o sporoV blastanh kai mhkunhtai wV ouk oiden autoV
4:27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.

28

automath gar h gh karpoforei prwton corton eita stacun eita plhrh siton en tw stacui
4:28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.

29

otan de paradw o karpoV euqewV apostellei to drepanon oti paresthken o qerismoV
4:29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.

30

kai elegen tini omoiwswmen thn basileian tou qeou h en poia parabolh parabalwmen authn
4:30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?

31

wV kokkw sinapewV oV otan sparh epi thV ghV mikroteroV pantwn twn spermatwn estin twn epi thV ghV
4:31 [It is] like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:

32

kai otan sparh anabainei kai ginetai pantwn twn lacanwn meizwn kai poiei kladouV megalouV wste dunasqai upo thn skian autou ta peteina tou ouranou kataskhnoun
4:32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.

33

kai toiautaiV parabolaiV pollaiV elalei autoiV ton logon kaqwV hdunanto akouein
4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear [it].

34

cwriV de parabolhV ouk elalei autoiV kat idian de toiV maqhtaiV autou epeluen panta
4:34 But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.

35

kai legei autoiV en ekeinh th hmera oyiaV genomenhV dielqwmen eiV to peran
4:35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.

36

kai afenteV ton oclon paralambanousin auton wV hn en tw ploiw kai alla de ploiaria hn met autou
4:36 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.

37

kai ginetai lailay anemou megalh ta de kumata epeballen eiV to ploion wste auto hdh gemizesqai
4:37 And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.

38

kai hn autoV epi th prumnh epi to proskefalaion kaqeudwn kai diegeirousin auton kai legousin autw didaskale ou melei soi oti apollumeqa
4:38 And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?

39

kai diegerqeiV epetimhsen tw anemw kai eipen th qalassh siwpa pefimwso kai ekopasen o anemoV kai egeneto galhnh megalh
4:39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.

40

kai eipen autoiV ti deiloi este outwV pwV ouk ecete pistin
4:40 And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?

41

kai efobhqhsan fobon megan kai elegon proV allhlouV tiV ara outoV estin oti kai o anemoV kai h qalassa upakouousin autw
4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?

Mark 5