Mark 2

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Chapter 3

1

kai eishlqen palin eiV thn sunagwghn kai hn ekei anqrwpoV exhrammenhn ecwn thn ceira
3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand.

2

kai parethroun auton ei toiV sabbasin qerapeusei auton ina kathgorhswsin autou
3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.

3

kai legei tw anqrwpw tw exhrammenhn econti thn ceira egeirai eiV to meson
3:3 And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth.

4

kai legei autoiV exestin toiV sabbasin agaqopoihsai h kakopoihsai yuchn swsai h apokteinai oi de esiwpwn
3:4 And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace.

5

kai peribleyamenoV autouV met orghV sullupoumenoV epi th pwrwsei thV kardiaV autwn legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestaqh h ceir autou ugihV wV h allh
3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched [it] out: and his hand was restored whole as the other.

6

kai exelqonteV oi farisaioi euqewV meta twn hrwdianwn sumboulion epoioun kat autou opwV auton apoleswsin
3:6 And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him.

7

kai o ihsouV anecwrhsen meta twn maqhtwn autou proV thn qalassan kai polu plhqoV apo thV galilaiaV hkolouqhsan autw kai apo thV ioudaiaV
3:7 But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea,

8

kai apo ierosolumwn kai apo thV idoumaiaV kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidwna plhqoV polu akousanteV osa epoiei hlqon proV auton
3:8 And from Jerusalem, and from Idumaea, and [from] beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him.

9

kai eipen toiV maqhtaiV autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oclon ina mh qlibwsin auton
3:9 And he spake to his disciples, that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him.

10

pollouV gar eqerapeusen wste epipiptein autw ina autou aywntai osoi eicon mastigaV
3:10 For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues.

11

kai ta pneumata ta akaqarta otan auton eqewrei prosepipten autw kai ekrazen legonta oti su ei o uioV tou qeou
3:11 And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God.

12

kai polla epetima autoiV ina mh auton faneron poihswsin
3:12 And he straitly charged them that they should not make him known.

13

kai anabainei eiV to oroV kai proskaleitai ouV hqelen autoV kai aphlqon proV auton
3:13 And he goeth up into a mountain, and calleth [unto him] whom he would: and they came unto him.

14

kai epoihsen dwdeka ina wsin met autou kai ina apostellh autouV khrussein
3:14 And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,

15

kai ecein exousian qerapeuein taV nosouV kai ekballein ta daimonia
3:15 And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils:

16

kai epeqhken tw simwni onoma petron
3:16 And Simon he surnamed Peter;

17

kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeqhken autoiV onomata boanergeV o estin uioi bronthV
3:17 And James the [son] of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder:

18

kai andrean kai filippon kai barqolomaion kai matqaion kai qwman kai iakwbon ton tou alfaiou kai qaddaion kai simwna ton kananithn
3:18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite,

19

kai ioudan iskariwthn oV kai paredwken auton
3:19 And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house.

20

kai ercontai eiV oikon kai sunercetai palin ocloV wste mh dunasqai autouV mhte arton fagein
3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread.

21

kai akousanteV oi par autou exhlqon krathsai auton elegon gar oti exesth
3:21 And when his friends heard [of it], they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.

22

kai oi grammateiV oi apo ierosolumwn katabanteV elegon oti beelzeboul ecei kai oti en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia
3:22 And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils.

23

kai proskalesamenoV autouV en parabolaiV elegen autoiV pwV dunatai satanaV satanan ekballein
3:23 And he called them [unto him], and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?

24

kai ean basileia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh
3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.

25

kai ean oikia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h oikia ekeinh
3:25 And if a house be divided against itself, that house cannot stand.

26

kai ei o satanaV anesth ef eauton kai memeristai ou dunatai staqhnai alla teloV ecei
3:26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end.

27

ou dunatai oudeiV ta skeuh tou iscurou eiselqwn eiV thn oikian autou diarpasai ean mh prwton ton iscuron dhsh kai tote thn oikian autou diarpasei
3:27 No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man; and then he will spoil his house.

28

amhn legw umin oti panta afeqhsetai ta amarthmata toiV uioiV twn anqrwpwn kai blasfhmiai osaV an blasfhmhswsin
3:28 Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme:

29

oV d an blasfhmhsh eiV to pneuma to agion ouk ecei afesin eiV ton aiwna all enocoV estin aiwniou krisewV
3:29 But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation:

30

oti elegon pneuma akaqarton ecei
3:30 Because they said, He hath an unclean spirit.

31

ercontai oun oi adelfoi kai h mhthr autou kai exw estwteV apesteilan proV auton fwnounteV auton
3:31 There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him.

32

kai ekaqhto ocloV peri auton eipon de autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw zhtousin se
3:32 And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee.

33

kai apekriqh autoiV legwn tiV estin h mhthr mou h oi adelfoi mou
3:33 And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren?

34

kai peribleyamenoV kuklw touV peri auton kaqhmenouV legei ide h mhthr mou kai oi adelfoi mou
3:34 And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren!

35

oV gar an poihsh to qelhma tou qeou outoV adelfoV mou kai adelfh mou kai mhthr estin
3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.

Mark 4