Matthew 26

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 27

1

prwiaV de genomenhV sumboulion elabon panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou kata tou ihsou wste qanatwsai auton
27:1 When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:

2

kai dhsanteV auton aphgagon kai paredwkan auton pontiw pilatw tw hgemoni
27:2 And when they had bound him, they led [him] away, and delivered him to Pontius Pilate the governor.

3

tote idwn ioudaV o paradidouV auton oti katekriqh metamelhqeiV apestreyen ta triakonta arguria toiV arciereusin kai toiV presbuteroiV
27:3 Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,

4

legwn hmarton paradouV aima aqwon oi de eipon ti proV hmaV su oyei
27:4 Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What [is that] to us? see thou [to that].

5

kai riyaV ta arguria en tw naw anecwrhsen kai apelqwn aphgxato
27:5 And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself.

6

oi de arciereiV labonteV ta arguria eipon ouk exestin balein auta eiV ton korbanan epei timh aimatoV estin
27:6 And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood.

7

sumboulion de labonteV hgorasan ex autwn ton agron tou keramewV eiV tafhn toiV xenoiV
27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.

8

dio eklhqh o agroV ekeinoV agroV aimatoV ewV thV shmeron
27:8 Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.

9

tote eplhrwqh to rhqen dia ieremiou tou profhtou legontoV kai elabon ta triakonta arguria thn timhn tou tetimhmenou on etimhsanto apo uiwn israhl
27:9 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value;

10

kai edwkan auta eiV ton agron tou keramewV kaqa sunetaxen moi kurioV
27:10 And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.

11

o de ihsouV esth emprosqen tou hgemonoV kai ephrwthsen auton o hgemwn legwn su ei o basileuV twn ioudaiwn o de ihsouV efh autw su legeiV
27:11 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.

12

kai en tw kathgoreisqai auton upo twn arcierewn kai twn presbuterwn ouden apekrinato
27:12 And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.

13

tote legei autw o pilatoV ouk akoueiV posa sou katamarturousin
27:13 Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?

14

kai ouk apekriqh autw proV oude en rhma wste qaumazein ton hgemona lian
27:14 And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly.

15

kata de eorthn eiwqei o hgemwn apoluein ena tw oclw desmion on hqelon
27:15 Now at [that] feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would.

16

eicon de tote desmion epishmon legomenon barabban
27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas.

17

sunhgmenwn oun autwn eipen autoiV o pilatoV tina qelete apolusw umin barabban h ihsoun ton legomenon criston
27:17 Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ?

18

hdei gar oti dia fqonon paredwkan auton
27:18 For he knew that for envy they had delivered him.

19

kaqhmenou de autou epi tou bhmatoV apesteilen proV auton h gunh autou legousa mhden soi kai tw dikaiw ekeinw polla gar epaqon shmeron kat onar di auton
27:19 When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him.

20

oi de arciereiV kai oi presbuteroi epeisan touV oclouV ina aithswntai ton barabban ton de ihsoun apoleswsin
27:20 But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.

21

apokriqeiV de o hgemwn eipen autoiV tina qelete apo twn duo apolusw umin oi de eipon barabban
27:21 The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas.

22

legei autoiV o pilatoV ti oun poihsw ihsoun ton legomenon criston legousin autw panteV staurwqhtw
27:22 Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? [They] all say unto him, Let him be crucified.

23

o de hgemwn efh ti gar kakon epoihsen oi de perisswV ekrazon legonteV staurwqhtw
27:23 And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified.

24

idwn de o pilatoV oti ouden wfelei alla mallon qoruboV ginetai labwn udwr apeniyato taV ceiraV apenanti tou oclou legwn aqwoV eimi apo tou aimatoV tou dikaiou toutou umeiV oyesqe
27:24 When Pilate saw that he could prevail nothing, but [that] rather a tumult was made, he took water, and washed [his] hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye [to it].

25

kai apokriqeiV paV o laoV eipen to aima autou ef hmaV kai epi ta tekna hmwn
27:25 Then answered all the people, and said, His blood [be] on us, and on our children.

26

tote apelusen autoiV ton barabban ton de ihsoun fragellwsaV paredwken ina staurwqh
27:26 Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered [him] to be crucified.

27

tote oi stratiwtai tou hgemonoV paralabonteV ton ihsoun eiV to praitwrion sunhgagon ep auton olhn thn speiran
27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band [of soldiers].

28

kai ekdusanteV auton perieqhkan autw clamuda kokkinhn
27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe.

29

kai plexanteV stefanon ex akanqwn epeqhkan epi thn kefalhn autou kai kalamon epi thn dexian autou kai gonupethsanteV emprosqen autou enepaizon autw legonteV caire o basileuV twn ioudaiwn
27:29 And when they had platted a crown of thorns, they put [it] upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!

30

kai emptusanteV eiV auton elabon ton kalamon kai etupton eiV thn kefalhn autou
27:30 And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head.

31

kai ote enepaixan autw exedusan auton thn clamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai aphgagon auton eiV to staurwsai
27:31 And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify [him].

32

exercomenoi de euron anqrwpon kurhnaion onomati simwna touton hggareusan ina arh ton stauron autou
27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross.

33

kai elqonteV eiV topon legomenon golgoqa oV estin legomenoV kraniou topoV
27:33 And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,

34

edwkan autw piein oxoV meta colhV memigmenon kai geusamenoV ouk hqelen piein
27:34 They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted [thereof], he would not drink.

35

staurwsanteV de auton diemerisanto ta imatia autou ballonteV klhron ina plhrwqh to rhqen upo tou profhtou diemerisanto ta imatia mou eautoiV kai epi ton imatismon mou ebalon klhron
27:35 And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.

36

kai kaqhmenoi ethroun auton ekei
27:36 And sitting down they watched him there;

37

kai epeqhkan epanw thV kefalhV autou thn aitian autou gegrammenhn outoV estin ihsouV o basileuV twn ioudaiwn
27:37 And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.

38

tote staurountai sun autw duo lhstai eiV ek dexiwn kai eiV ex euwnumwn
27:38 Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left.

39

oi de paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinounteV taV kefalaV autwn
27:39 And they that passed by reviled him, wagging their heads,

40

kai legonteV o kataluwn ton naon kai en trisin hmeraiV oikodomwn swson seauton ei uioV ei tou qeou katabhqi apo tou staurou
27:40 And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest [it] in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.

41

omoiwV de kai oi arciereiV empaizonteV meta twn grammatewn kai presbuterwn elegon
27:41 Likewise also the chief priests mocking [him], with the scribes and elders, said,

42

allouV eswsen eauton ou dunatai swsai ei basileuV israhl estin katabatw nun apo tou staurou kai pisteusomen autw
27:42 He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.

43

pepoiqen epi ton qeon rusasqw nun auton ei qelei auton eipen gar oti qeou eimi uioV
27:43 He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.

44

to d auto kai oi lhstai oi sustaurwqenteV autw wneidizon autw
27:44 The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.

45

apo de ekthV wraV skotoV egeneto epi pasan thn ghn ewV wraV ennathV
27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.

46

peri de thn ennathn wran anebohsen o ihsouV fwnh megalh legwn hli hli lama sabacqani tout estin qee mou qee mou inati me egkatelipeV
27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?

47

tineV de twn ekei estwtwn akousanteV elegon oti hlian fwnei outoV
27:47 Some of them that stood there, when they heard [that], said, This [man] calleth for Elias.

48

kai euqewV dramwn eiV ex autwn kai labwn spoggon plhsaV te oxouV kai periqeiV kalamw epotizen auton
27:48 And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled [it] with vinegar, and put [it] on a reed, and gave him to drink.

49

oi de loipoi elegon afeV idwmen ei ercetai hliaV swswn auton
27:49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.

50

o de ihsouV palin kraxaV fwnh megalh afhken to pneuma
27:50 Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.

51

kai idou to katapetasma tou naou escisqh eiV duo apo anwqen ewV katw kai h gh eseisqh kai ai petrai escisqhsan
27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent;

52

kai ta mnhmeia anewcqhsan kai polla swmata twn kekoimhmenwn agiwn hgerqh
27:52 And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose,

53

kai exelqonteV ek twn mnhmeiwn meta thn egersin autou eishlqon eiV thn agian polin kai enefanisqhsan polloiV
27:53 And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.

54

o de ekatontarcoV kai oi met autou throunteV ton ihsoun idonteV ton seismon kai ta genomena efobhqhsan sfodra legonteV alhqwV qeou uioV hn outoV
27:54 Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.

55

hsan de ekei gunaikeV pollai apo makroqen qewrousai aitineV hkolouqhsan tw ihsou apo thV galilaiaV diakonousai autw
27:55 And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:

56

en aiV hn maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai iwsh mhthr kai h mhthr twn uiwn zebedaiou
27:56 Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedee's children.

57

oyiaV de genomenhV hlqen anqrwpoV plousioV apo arimaqaiaV tounoma iwshf oV kai autoV emaqhteusen tw ihsou
27:57 When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple:

58

outoV proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou tote o pilatoV ekeleusen apodoqhnai to swma
27:58 He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered.

59

kai labwn to swma o iwshf enetulixen auto sindoni kaqara
27:59 And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth,

60

kai eqhken auto en tw kainw autou mnhmeiw o elatomhsen en th petra kai proskulisaV liqon megan th qura tou mnhmeiou aphlqen
27:60 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed.

61

hn de ekei maria h magdalhnh kai h allh maria kaqhmenai apenanti tou tafou
27:61 And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.

62

th de epaurion htiV estin meta thn paraskeuhn sunhcqhsan oi arciereiV kai oi farisaioi proV pilaton
27:62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate,

63

legonteV kurie emnhsqhmen oti ekeinoV o planoV eipen eti zwn meta treiV hmeraV egeiromai
27:63 Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again.

64

keleuson oun asfalisqhnai ton tafon ewV thV trithV hmeraV mhpote elqonteV oi maqhtai autou nuktoV kleywsin auton kai eipwsin tw law hgerqh apo twn nekrwn kai estai h escath planh ceirwn thV prwthV
27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.

65

efh de autoiV o pilatoV ecete koustwdian upagete asfalisasqe wV oidate
27:65 Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make [it] as sure as ye can.

66

oi de poreuqenteV hsfalisanto ton tafon sfragisanteV ton liqon meta thV koustwdiaV
27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.

Matthew 28