Matthew 25

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 26

1

kai egeneto ote etelesen o ihsouV pantaV touV logouV toutouV eipen toiV maqhtaiV autou
26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

2

oidate oti meta duo hmeraV to pasca ginetai kai o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV to staurwqhnai
26:2 Ye know that after two days is [the feast of] the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

3

tote sunhcqhsan oi arciereiV kai oi grammateiV kai oi presbuteroi tou laou eiV thn aulhn tou arcierewV tou legomenou kaiafa
26:3 Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4

kai sunebouleusanto ina ton ihsoun krathswsin dolw kai apokteinwsin
26:4 And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill [him].

5

elegon de mh en th eorth ina mh qoruboV genhtai en tw law
26:5 But they said, Not on the feast [day], lest there be an uproar among the people.

6

tou de ihsou genomenou en bhqania en oikia simwnoV tou leprou
26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,

7

proshlqen autw gunh alabastron murou ecousa barutimou kai kateceen epi thn kefalhn autou anakeimenou
26:7 There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat [at meat].

8

idonteV de oi maqhtai autou hganakthsan legonteV eiV ti h apwleia auth
26:8 But when his disciples saw [it], they had indignation, saying, To what purpose [is] this waste?

9

hdunato gar touto to muron praqhnai pollou kai doqhnai ptwcoiV
26:9 For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.

10

gnouV de o ihsouV eipen autoiV ti kopouV parecete th gunaiki ergon gar kalon eirgasato eiV eme
26:10 When Jesus understood [it], he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.

11

pantote gar touV ptwcouV ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete
26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always.

12

balousa gar auth to muron touto epi tou swmatoV mou proV to entafiasai me epoihsen
26:12 For in that she hath poured this ointment on my body, she did [it] for my burial.

13

amhn legw umin opou ean khrucqh to euaggelion touto en olw tw kosmw lalhqhsetai kai o epoihsen auth eiV mnhmosunon authV
26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, [there] shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.

14

tote poreuqeiV eiV twn dwdeka o legomenoV ioudaV iskariwthV proV touV arciereiV
26:14 Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,

15

eipen ti qelete moi dounai kagw umin paradwsw auton oi de esthsan autw triakonta arguria
26:15 And said [unto them], What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.

16

kai apo tote ezhtei eukairian ina auton paradw
26:16 And from that time he sought opportunity to betray him.

17

th de prwth twn azumwn proshlqon oi maqhtai tw ihsou legonteV autw pou qeleiV etoimaswmen soi fagein to pasca
26:17 Now the first [day] of the [feast of] unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

18

o de eipen upagete eiV thn polin proV ton deina kai eipate autw o didaskaloV legei o kairoV mou egguV estin proV se poiw to pasca meta twn maqhtwn mou
26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.

19

kai epoihsan oi maqhtai wV sunetaxen autoiV o ihsouV kai htoimasan to pasca
26:19 And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.

20

oyiaV de genomenhV anekeito meta twn dwdeka
26:20 Now when the even was come, he sat down with the twelve.

21

kai esqiontwn autwn eipen amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me
26:21 And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.

22

kai lupoumenoi sfodra hrxanto legein autw ekastoV autwn mhti egw eimi kurie
26:22 And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?

23

o de apokriqeiV eipen o embayaV met emou en tw trubliw thn ceira outoV me paradwsei
26:23 And he answered and said, He that dippeth [his] hand with me in the dish, the same shall betray me.

24

o men uioV tou anqrwpou upagei kaqwV gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioV tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoV ekeinoV
26:24 The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.

25

apokriqeiV de ioudaV o paradidouV auton eipen mhti egw eimi rabbi legei autw su eipaV
26:25 Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.

26

esqiontwn de autwn labwn o ihsouV ton arton kai euloghsaV eklasen kai edidou toiV maqhtaiV kai eipen labete fagete touto estin to swma mou
26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed [it], and brake [it], and gave [it] to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

27

kai labwn to pothrion kai eucaristhsaV edwken autoiV legwn piete ex autou panteV
26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave [it] to them, saying, Drink ye all of it;

28

touto gar estin to aima mou to thV kainhV diaqhkhV to peri pollwn ekcunomenon eiV afesin amartiwn
26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

29

legw de umin oti ou mh piw ap arti ek toutou tou gennhmatoV thV ampelou ewV thV hmeraV ekeinhV otan auto pinw meq umwn kainon en th basileia tou patroV mou
26:29 But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.

30

kai umnhsanteV exhlqon eiV to oroV twn elaiwn
26:30 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

31

tote legei autoiV o ihsouV panteV umeiV skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth gegraptai gar pataxw ton poimena kai diaskorpisqhsetai ta probata thV poimnhV
26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.

32

meta de to egerqhnai me proaxw umaV eiV thn galilaian
26:32 But after I am risen again, I will go before you into Galilee.

33

apokriqeiV de o petroV eipen autw ei kai panteV skandalisqhsontai en soi egw oudepote skandalisqhsomai
26:33 Peter answered and said unto him, Though all [men] shall be offended because of thee, [yet] will I never be offended.

34

efh autw o ihsouV amhn legw soi oti en tauth th nukti prin alektora fwnhsai triV aparnhsh me
26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

35

legei autw o petroV kan deh me sun soi apoqanein ou mh se aparnhsomai omoiwV kai panteV oi maqhtai eipon
26:35 Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.

36

tote ercetai met autwn o ihsouV eiV cwrion legomenon geqshmanh kai legei toiV maqhtaiV kaqisate autou ewV ou apelqwn proseuxwmai ekei
26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.

37

kai paralabwn ton petron kai touV duo uiouV zebedaiou hrxato lupeisqai kai adhmonein
26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.

38

tote legei autoiV perilupoV estin h yuch mou ewV qanatou meinate wde kai grhgoreite met emou
26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.

39

kai proelqwn mikron epesen epi proswpon autou proseucomenoV kai legwn pater mou ei dunaton estin parelqetw ap emou to pothrion touto plhn ouc wV egw qelw all wV su
26:39 And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou [wilt].

40

kai ercetai proV touV maqhtaV kai euriskei autouV kaqeudontaV kai legei tw petrw outwV ouk iscusate mian wran grhgorhsai met emou
26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?

41

grhgoreite kai proseucesqe ina mh eiselqhte eiV peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhV
26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed [is] willing, but the flesh [is] weak.

42

palin ek deuterou apelqwn proshuxato legwn pater mou ei ou dunatai touto to pothrion parelqein ap emou ean mh auto piw genhqhtw to qelhma sou
26:42 He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.

43

kai elqwn euriskei autouV palin kaqeudontaV hsan gar autwn oi ofqalmoi bebarhmenoi
26:43 And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.

44

kai afeiV autouV apelqwn palin proshuxato ek tritou ton auton logon eipwn
26:44 And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.

45

tote ercetai proV touV maqhtaV autou kai legei autoiV kaqeudete to loipon kai anapauesqe idou hggiken h wra kai o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV ceiraV amartwlwn
26:45 Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take [your] rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.

46

egeiresqe agwmen idou hggiken o paradidouV me
26:46 Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.

47

kai eti autou lalountoV idou ioudaV eiV twn dwdeka hlqen kai met autou ocloV poluV meta macairwn kai xulwn apo twn arcierewn kai presbuterwn tou laou
26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.

48

o de paradidouV auton edwken autoiV shmeion legwn on an filhsw autoV estin krathsate auton
26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.

49

kai euqewV proselqwn tw ihsou eipen caire rabbi kai katefilhsen auton
26:49 And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.

50

o de ihsouV eipen autw etaire ef w parei tote proselqonteV epebalon taV ceiraV epi ton ihsoun kai ekrathsan auton
26:50 And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.

51

kai idou eiV twn meta ihsou ekteinaV thn ceira apespasen thn macairan autou kai pataxaV ton doulon tou arcierewV afeilen autou to wtion
26:51 And, behold, one of them which were with Jesus stretched out [his] hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear.

52

tote legei autw o ihsouV apostreyon sou thn macairan eiV ton topon authV panteV gar oi labonteV macairan en macaira apolountai
26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.

53

h dokeiV oti ou dunamai arti parakalesai ton patera mou kai parasthsei moi pleiouV h dwdeka legewnaV aggelwn
26:53 Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?

54

pwV oun plhrwqwsin ai grafai oti outwV dei genesqai
26:54 But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?

55

en ekeinh th wra eipen o ihsouV toiV ocloiV wV epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn sullabein me kaq hmeran proV umaV ekaqezomhn didaskwn en tw ierw kai ouk ekrathsate me
26:55 In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.

56

touto de olon gegonen ina plhrwqwsin ai grafai twn profhtwn tote oi maqhtai panteV afenteV auton efugon
26:56 But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.

57

oi de krathsanteV ton ihsoun aphgagon proV kaiafan ton arcierea opou oi grammateiV kai oi presbuteroi sunhcqhsan
26:57 And they that had laid hold on Jesus led [him] away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.

58

o de petroV hkolouqei autw apo makroqen ewV thV aulhV tou arcierewV kai eiselqwn esw ekaqhto meta twn uphretwn idein to teloV
26:58 But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.

59

oi de arciereiV kai oi presbuteroi kai to sunedrion olon ezhtoun yeudomarturian kata tou ihsou opwV auton qanatwswsin
26:59 Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death;

60

kai ouc euron kai pollwn yeudomarturwn proselqontwn ouc euron
26:60 But found none: yea, though many false witnesses came, [yet] found they none. At the last came two false witnesses,

61

usteron de proselqonteV duo yeudomartureV eipon outoV efh dunamai katalusai ton naon tou qeou kai dia triwn hmerwn oikodomhsai auton
26:61 And said, This [fellow] said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.

62

kai anastaV o arciereuV eipen autw ouden apokrinh ti outoi sou katamarturousin
26:62 And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what [is it which] these witness against thee?

63

o de ihsouV esiwpa kai apokriqeiV o arciereuV eipen autw exorkizw se kata tou qeou tou zwntoV ina hmin eiphV ei su ei o cristoV o uioV tou qeou
26:63 But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.

64

legei autw o ihsouV su eipaV plhn legw umin ap arti oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn thV dunamewV kai ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou
26:64 Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.

65

tote o arciereuV dierrhxen ta imatia autou legwn oti eblasfhmhsen ti eti creian ecomen marturwn ide nun hkousate thn blasfhmian autou
26:65 Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.

66

ti umin dokei oi de apokriqenteV eipon enocoV qanatou estin
26:66 What think ye? They answered and said, He is guilty of death.

67

tote eneptusan eiV to proswpon autou kai ekolafisan auton oi de errapisan
26:67 Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote [him] with the palms of their hands,

68

legonteV profhteuson hmin criste tiV estin o paisaV se
26:68 Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?

69

o de petroV exw ekaqhto en th aulh kai proshlqen autw mia paidiskh legousa kai su hsqa meta ihsou tou galilaiou
26:69 Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.

70

o de hrnhsato emprosqen pantwn legwn ouk oida ti legeiV
26:70 But he denied before [them] all, saying, I know not what thou sayest.

71

exelqonta de auton eiV ton pulwna eiden auton allh kai legei toiV ekei kai outoV hn meta ihsou tou nazwraiou
26:71 And when he was gone out into the porch, another [maid] saw him, and said unto them that were there, This [fellow] was also with Jesus of Nazareth.

72

kai palin hrnhsato meq orkou oti ouk oida ton anqrwpon
26:72 And again he denied with an oath, I do not know the man.

73

meta mikron de proselqonteV oi estwteV eipon tw petrw alhqwV kai su ex autwn ei kai gar h lalia sou dhlon se poiei
26:73 And after a while came unto [him] they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art [one] of them; for thy speech bewrayeth thee.

74

tote hrxato katanaqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon kai euqewV alektwr efwnhsen
26:74 Then began he to curse and to swear, [saying], I know not the man. And immediately the cock crew.

75

kai emnhsqh o petroV tou rhmatoV tou ihsou eirhkotoV autw oti prin alektora fwnhsai triV aparnhsh me kai exelqwn exw eklausen pikrwV
26:75 And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.

Matthew 27