Matthew 24

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 25

1

tote omoiwqhsetai h basileia twn ouranwn deka parqenoiV aitineV labousai taV lampadaV autwn exhlqon eiV apanthsin tou numfiou
25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.

2

pente de hsan ex autwn fronimoi kai ai pente mwrai
25:2 And five of them were wise, and five [were] foolish.

3

aitineV mwrai labousai taV lampadaV eautwn ouk elabon meq eautwn elaion
25:3 They that [were] foolish took their lamps, and took no oil with them:

4

ai de fronimoi elabon elaion en toiV aggeioiV autwn meta twn lampadwn autwn
25:4 But the wise took oil in their vessels with their lamps.

5

cronizontoV de tou numfiou enustaxan pasai kai ekaqeudon
25:5 While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.

6

meshV de nuktoV kraugh gegonen idou o numfioV ercetai exercesqe eiV apanthsin autou
25:6 And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.

7

tote hgerqhsan pasai ai parqenoi ekeinai kai ekosmhsan taV lampadaV autwn
25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.

8

ai de mwrai taiV fronimoiV eipon dote hmin ek tou elaiou umwn oti ai lampadeV hmwn sbennuntai
25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.

9

apekriqhsan de ai fronimoi legousai mhpote ouk arkesh hmin kai umin poreuesqe de mallon proV touV pwlountaV kai agorasate eautaiV
25:9 But the wise answered, saying, [Not so]; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.

10

apercomenwn de autwn agorasai hlqen o numfioV kai ai etoimoi eishlqon met autou eiV touV gamouV kai ekleisqh h qura
25:10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.

11

usteron de ercontai kai ai loipai parqenoi legousai kurie kurie anoixon hmin
25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.

12

o de apokriqeiV eipen amhn legw umin ouk oida umaV
25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.

13

grhgoreite oun oti ouk oidate thn hmeran oude thn wran en h o uioV tou anqrwpou ercetai
25:13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.

14

wsper gar anqrwpoV apodhmwn ekalesen touV idiouV doulouV kai paredwken autoiV ta uparconta autou
25:14 For [the kingdom of heaven is] as a man travelling into a far country, [who] called his own servants, and delivered unto them his goods.

15

kai w men edwken pente talanta w de duo w de en ekastw kata thn idian dunamin kai apedhmhsen euqewV
25:15 And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey.

16

poreuqeiV de o ta pente talanta labwn eirgasato en autoiV kai epoihsen alla pente talanta
25:16 Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made [them] other five talents.

17

wsautwV kai o ta duo ekerdhsen kai autoV alla duo
25:17 And likewise he that [had received] two, he also gained other two.

18

o de to en labwn apelqwn wruxen en th gh kai apekruyen to argurion tou kuriou autou
25:18 But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money.

19

meta de cronon polun ercetai o kurioV twn doulwn ekeinwn kai sunairei met autwn logon
25:19 After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them.

20

kai proselqwn o ta pente talanta labwn proshnegken alla pente talanta legwn kurie pente talanta moi paredwkaV ide alla pente talanta ekerdhsa ep autoiV
25:20 And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.

21

efh de autw o kurioV autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hV pistoV epi pollwn se katasthsw eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou
25:21 His lord said unto him, Well done, [thou] good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

22

proselqwn de kai o ta duo talanta labwn eipen kurie duo talanta moi paredwkaV ide alla duo talanta ekerdhsa ep autoiV
25:22 He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them.

23

efh autw o kurioV autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hV pistoV epi pollwn se katasthsw eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou
25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

24

proselqwn de kai o to en talanton eilhfwV eipen kurie egnwn se oti sklhroV ei anqrwpoV qerizwn opou ouk espeiraV kai sunagwn oqen ou dieskorpisaV
25:24 Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:

25

kai fobhqeiV apelqwn ekruya to talanton sou en th gh ide eceiV to son
25:25 And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, [there] thou hast [that is] thine.

26

apokriqeiV de o kurioV autou eipen autw ponhre doule kai oknhre hdeiV oti qerizw opou ouk espeira kai sunagw oqen ou dieskorpisa
25:26 His lord answered and said unto him, [Thou] wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed:

27

edei oun se balein to argurion mou toiV trapezitaiV kai elqwn egw ekomisamhn an to emon sun tokw
25:27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and [then] at my coming I should have received mine own with usury.

28

arate oun ap autou to talanton kai dote tw econti ta deka talanta
25:28 Take therefore the talent from him, and give [it] unto him which hath ten talents.

29

tw gar econti panti doqhsetai kai perisseuqhsetai apo de tou mh econtoV kai o ecei arqhsetai ap autou
25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.

30

kai ton acreion doulon ekballete eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn
25:30 And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.

31

otan de elqh o uioV tou anqrwpou en th doxh autou kai panteV oi agioi aggeloi met autou tote kaqisei epi qronou doxhV autou
25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:

32

kai sunacqhsetai emprosqen autou panta ta eqnh kai aforiei autouV ap allhlwn wsper o poimhn aforizei ta probata apo twn erifwn
25:32 And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth [his] sheep from the goats:

33

kai sthsei ta men probata ek dexiwn autou ta de erifia ex euwnumwn
25:33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.

34

tote erei o basileuV toiV ek dexiwn autou deute oi euloghmenoi tou patroV mou klhronomhsate thn htoimasmenhn umin basileian apo katabolhV kosmou
25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

35

epeinasa gar kai edwkate moi fagein ediyhsa kai epotisate me xenoV hmhn kai sunhgagete me
25:35 For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:

36

gumnoV kai periebalete me hsqenhsa kai epeskeyasqe me en fulakh hmhn kai hlqete proV me
25:36 Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.

37

tote apokriqhsontai autw oi dikaioi legonteV kurie pote se eidomen peinwnta kai eqreyamen h diywnta kai epotisamen
25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed [thee]? or thirsty, and gave [thee] drink?

38

pote de se eidomen xenon kai sunhgagomen h gumnon kai periebalomen
25:38 When saw we thee a stranger, and took [thee] in? or naked, and clothed [thee]?

39

pote de se eidomen asqenh h en fulakh kai hlqomen proV se
25:39 Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?

40

kai apokriqeiV o basileuV erei autoiV amhn legw umin ef oson epoihsate eni toutwn twn adelfwn mou twn elacistwn emoi epoihsate
25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done [it] unto one of the least of these my brethren, ye have done [it] unto me.

41

tote erei kai toiV ex euwnumwn poreuesqe ap emou oi kathramenoi eiV to pur to aiwnion to htoimasmenon tw diabolw kai toiV aggeloiV autou
25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:

42

epeinasa gar kai ouk edwkate moi fagein ediyhsa kai ouk epotisate me
25:42 For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:

43

xenoV hmhn kai ou sunhgagete me gumnoV kai ou periebalete me asqenhV kai en fulakh kai ouk epeskeyasqe me
25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.

44

tote apokriqhsontai autw kai autoi legonteV kurie pote se eidomen peinwnta h diywnta h xenon h gumnon h asqenh h en fulakh kai ou dihkonhsamen soi
25:44 Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?

45

tote apokriqhsetai autoiV legwn amhn legw umin ef oson ouk epoihsate eni toutwn twn elacistwn oude emoi epoihsate
25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did [it] not to one of the least of these, ye did [it] not to me.

46

kai apeleusontai outoi eiV kolasin aiwnion oi de dikaioi eiV zwhn aiwnion
25:46 And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.

Matthew 26