Matthew 22

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 23

1

tote o ihsouV elalhsen toiV ocloiV kai toiV maqhtaiV autou
23:1 Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,

2

legwn epi thV mwsewV kaqedraV ekaqisan oi grammateiV kai oi farisaioi
23:2 Saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat:

3

panta oun osa an eipwsin umin threin threite kai poieite kata de ta erga autwn mh poieite legousin gar kai ou poiousin
23:3 All therefore whatsoever they bid you observe, [that] observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not.

4

desmeuousin gar fortia barea kai dusbastakta kai epitiqeasin epi touV wmouV twn anqrwpwn tw de daktulw autwn ou qelousin kinhsai auta
23:4 For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay [them] on men's shoulders; but they [themselves] will not move them with one of their fingers.

5

panta de ta erga autwn poiousin proV to qeaqhnai toiV anqrwpoiV platunousin de ta fulakthria autwn kai megalunousin ta kraspeda twn imatiwn autwn
23:5 But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,

6

filousin te thn prwtoklisian en toiV deipnoiV kai taV prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV
23:6 And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues,

7

kai touV aspasmouV en taiV agoraiV kai kaleisqai upo twn anqrwpwn rabbi rabbi
23:7 And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi.

8

umeiV de mh klhqhte rabbi eiV gar estin umwn o kaqhghthV o cristoV panteV de umeiV adelfoi este
23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your Master, [even] Christ; and all ye are brethren.

9

kai patera mh kaleshte umwn epi thV ghV eiV gar estin o pathr umwn o en toiV ouranoiV
23:9 And call no [man] your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.

10

mhde klhqhte kaqhghtai eiV gar umwn estin o kaqhghthV o cristoV
23:10 Neither be ye called masters: for one is your Master, [even] Christ.

11

o de meizwn umwn estai umwn diakonoV
23:11 But he that is greatest among you shall be your servant.

12

ostiV de uywsei eauton tapeinwqhsetai kai ostiV tapeinwsei eauton uywqhsetai
23:12 And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.

13

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti kleiete thn basileian twn ouranwn emprosqen twn anqrwpwn umeiV gar ouk eisercesqe oude touV eisercomenouV afiete eiselqein
23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in [yourselves], neither suffer ye them that are entering to go in.

14

ouai de umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti katesqiete taV oikiaV twn chrwn kai profasei makra proseucomenoi dia touto lhyesqe perissoteron krima
23:14 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.

15

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti periagete thn qalassan kai thn xhran poihsai ena proshluton kai otan genhtai poieite auton uion geennhV diploteron umwn
23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.

16

ouai umin odhgoi tufloi oi legonteV oV an omosh en tw naw ouden estin oV d an omosh en tw crusw tou naou ofeilei
23:16 Woe unto you, [ye] blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!

17

mwroi kai tufloi tiV gar meizwn estin o crusoV h o naoV o agiazwn ton cruson
23:17 [Ye] fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold?

18

kai oV ean omosh en tw qusiasthriw ouden estin oV d an omosh en tw dwrw tw epanw autou ofeilei
23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.

19

mwroi kai tufloi ti gar meizon to dwron h to qusiasthrion to agiazon to dwron
23:19 [Ye] fools and blind: for whether [is] greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?

20

o oun omosaV en tw qusiasthriw omnuei en autw kai en pasin toiV epanw autou
23:20 Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.

21

kai o omosaV en tw naw omnuei en autw kai en tw katoikounti auton
23:21 And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.

22

kai o omosaV en tw ouranw omnuei en tw qronw tou qeou kai en tw kaqhmenw epanw autou
23:22 And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.

23

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti apodekatoute to hduosmon kai to anhqon kai to kuminon kai afhkate ta barutera tou nomou thn krisin kai ton eleon kai thn pistin tauta edei poihsai kakeina mh afienai
23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier [matters] of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

24

odhgoi tufloi oi diulizonteV ton kwnwpa thn de kamhlon katapinonteV
23:24 [Ye] blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.

25

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti kaqarizete to exwqen tou pothriou kai thV paroyidoV eswqen de gemousin ex arpaghV kai akrasiaV
23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.

26

farisaie tufle kaqarison prwton to entoV tou pothriou kai thV paroyidoV ina genhtai kai to ektoV autwn kaqaron
23:26 [Thou] blind Pharisee, cleanse first that [which is] within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.

27

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti paromoiazete tafoiV kekoniamenoiV oitineV exwqen men fainontai wraioi eswqen de gemousin ostewn nekrwn kai pashV akaqarsiaV
23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead [men's] bones, and of all uncleanness.

28

outwV kai umeiV exwqen men fainesqe toiV anqrwpoiV dikaioi eswqen de mestoi este upokrisewV kai anomiaV
23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.

29

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti oikodomeite touV tafouV twn profhtwn kai kosmeite ta mnhmeia twn dikaiwn
23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,

30

kai legete ei hmen en taiV hmeraiV twn paterwn hmwn ouk an hmen koinwnoi autwn en tw aimati twn profhtwn
23:30 And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.

31

wste martureite eautoiV oti uioi este twn foneusantwn touV profhtaV
23:31 Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets.

32

kai umeiV plhrwsate to metron twn paterwn umwn
23:32 Fill ye up then the measure of your fathers.

33

ofeiV gennhmata ecidnwn pwV fughte apo thV krisewV thV geennhV
23:33 [Ye] serpents, [ye] generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?

34

dia touto idou egw apostellw proV umaV profhtaV kai sofouV kai grammateiV kai ex autwn apokteneite kai staurwsete kai ex autwn mastigwsete en taiV sunagwgaiV umwn kai diwxete apo polewV eiV polin
23:34 Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and [some] of them ye shall kill and crucify; and [some] of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute [them] from city to city:

35

opwV elqh ef umaV pan aima dikaion ekcunomenon epi thV ghV apo tou aimatoV abel tou dikaiou ewV tou aimatoV zacariou uiou baraciou on efoneusate metaxu tou naou kai tou qusiasthriou
23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.

36

amhn legw umin hxei tauta panta epi thn genean tauthn
23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.

37

ierousalhm ierousalhm h apokteinousa touV profhtaV kai liqobolousa touV apestalmenouV proV authn posakiV hqelhsa episunagagein ta tekna sou on tropon episunagei orniV ta nossia eauthV upo taV pterugaV kai ouk hqelhsate
23:37 O Jerusalem, Jerusalem, [thou] that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under [her] wings, and ye would not!

38

idou afietai umin o oikoV umwn erhmoV
23:38 Behold, your house is left unto you desolate.

39

legw gar umin ou mh me idhte ap arti ewV an eiphte euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou
23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord.

Matthew 24