Matthew 19

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 20

1

omoia gar estin h basileia twn ouranwn anqrwpw oikodespoth ostiV exhlqen ama prwi misqwsasqai ergataV eiV ton ampelwna autou
20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man [that is] an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.

2

sumfwnhsaV de meta twn ergatwn ek dhnariou thn hmeran apesteilen autouV eiV ton ampelwna autou
20:2 And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.

3

kai exelqwn peri thn trithn wran eiden allouV estwtaV en th agora argouV
20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,

4

kakeinoiV eipen upagete kai umeiV eiV ton ampelwna kai o ean h dikaion dwsw umin
20:4 And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.

5

oi de aphlqon palin exelqwn peri ekthn kai ennathn wran epoihsen wsautwV
20:5 Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.

6

peri de thn endekathn wran exelqwn euren allouV estwtaV argouV kai legei autoiV ti wde esthkate olhn thn hmeran argoi
20:6 And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?

7

legousin autw oti oudeiV hmaV emisqwsato legei autoiV upagete kai umeiV eiV ton ampelwna kai o ean h dikaion lhyesqe
20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, [that] shall ye receive.

8

oyiaV de genomenhV legei o kurioV tou ampelwnoV tw epitropw autou kaleson touV ergataV kai apodoV autoiV ton misqon arxamenoV apo twn escatwn ewV twn prwtwn
20:8 So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them [their] hire, beginning from the last unto the first.

9

kai elqonteV oi peri thn endekathn wran elabon ana dhnarion
20:9 And when they came that [were hired] about the eleventh hour, they received every man a penny.

10

elqonteV de oi prwtoi enomisan oti pleiona lhyontai kai elabon kai autoi ana dhnarion
20:10 But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny.

11

labonteV de egogguzon kata tou oikodespotou
20:11 And when they had received [it], they murmured against the goodman of the house,

12

legonteV oti outoi oi escatoi mian wran epoihsan kai isouV hmin autouV epoihsaV toiV bastasasin to baroV thV hmeraV kai ton kauswna
20:12 Saying, These last have wrought [but] one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.

13

o de apokriqeiV eipen eni autwn etaire ouk adikw se ouci dhnariou sunefwnhsaV moi
20:13 But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?

14

aron to son kai upage qelw de toutw tw escatw dounai wV kai soi
20:14 Take [that] thine [is], and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.

15

h ouk exestin moi poihsai o qelw en toiV emoiV ei o ofqalmoV sou ponhroV estin oti egw agaqoV eimi
20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?

16

outwV esontai oi escatoi prwtoi kai oi prwtoi escatoi polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi
20:16 So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.

17

kai anabainwn o ihsouV eiV ierosoluma parelaben touV dwdeka maqhtaV kat idian en th odw kai eipen autoiV
20:17 And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,

18

idou anabainomen eiV ierosoluma kai o uioV tou anqrwpou paradoqhsetai toiV arciereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton qanatw
20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,

19

kai paradwsousin auton toiV eqnesin eiV to empaixai kai mastigwsai kai staurwsai kai th trith hmera anasthsetai
20:19 And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify [him]: and the third day he shall rise again.

20

tote proshlqen autw h mhthr twn uiwn zebedaiou meta twn uiwn authV proskunousa kai aitousa ti par autou
20:20 Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping [him], and desiring a certain thing of him.

21

o de eipen auth ti qeleiV legei autw eipe ina kaqiswsin outoi oi duo uioi mou eiV ek dexiwn sou kai eiV ex euwnumwn en th basileia sou
20:21 And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.

22

apokriqeiV de o ihsouV eipen ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw mellw pinein kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai legousin autw dunameqa
20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.

23

kai legei autoiV to men pothrion mou piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe to de kaqisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn mou ouk estin emon dounai all oiV htoimastai upo tou patroV mou
20:23 And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but [it shall be given to them] for whom it is prepared of my Father.

24

kai akousanteV oi deka hganakthsan peri twn duo adelfwn
20:24 And when the ten heard [it], they were moved with indignation against the two brethren.

25

o de ihsouV proskalesamenoV autouV eipen oidate oti oi arconteV twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi katexousiazousin autwn
20:25 But Jesus called them [unto him], and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.

26

ouc outwV de estai en umin all oV ean qelh en umin megaV genesqai estw umwn diakonoV
20:26 But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;

27

kai oV ean qelh en umin einai prwtoV estw umwn douloV
20:27 And whosoever will be chief among you, let him be your servant:

28

wsper o uioV tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn
20:28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

29

kai ekporeuomenwn autwn apo iericw hkolouqhsen autw ocloV poluV
20:29 And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.

30

kai idou duo tufloi kaqhmenoi para thn odon akousanteV oti ihsouV paragei ekraxan legonteV elehson hmaV kurie uioV dabid
20:30 And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, [thou] Son of David.

31

o de ocloV epetimhsen autoiV ina siwphswsin oi de meizon ekrazon legonteV elehson hmaV kurie uioV dabid
20:31 And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, [thou] Son of David.

32

kai staV o ihsouV efwnhsen autouV kai eipen ti qelete poihsw umin
20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?

33

legousin autw kurie ina anoicqwsin hmwn oi ofqalmoi
20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.

34

splagcnisqeiV de o ihsouV hyato twn ofqalmwn autwn kai euqewV anebleyan autwn oi ofqalmoi kai hkolouqhsan autw
20:34 So Jesus had compassion [on them], and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.

Matthew 21