Matthew 18

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 19

1

kai egeneto ote etelesen o ihsouV touV logouV toutouV methren apo thV galilaiaV kai hlqen eiV ta oria thV ioudaiaV peran tou iordanou
19:1 And it came to pass, [that] when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;

2

kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autouV ekei
19:2 And great multitudes followed him; and he healed them there.

3

kai proshlqon autw oi farisaioi peirazonteV auton kai legonteV autw ei exestin anqrwpw apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian
19:3 The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?

4

o de apokriqeiV eipen autoiV ouk anegnwte oti o poihsaV ap archV arsen kai qhlu epoihsen autouV
19:4 And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made [them] at the beginning made them male and female,

5

kai eipen eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera kai thn mhtera kai proskollhqhsetai th gunaiki autou kai esontai oi duo eiV sarka mian
19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?

6

wste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o qeoV sunezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw
19:6 Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.

7

legousin autw ti oun mwshV eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai authn
19:7 They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away?

8

legei autoiV oti mwshV proV thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai taV gunaikaV umwn ap archV de ou gegonen outwV
19:8 He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.

9

legw de umin oti oV an apolush thn gunaika autou ei mh epi porneia kai gamhsh allhn moicatai kai o apolelumenhn gamhsaV moicatai
19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except [it be] for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.

10

legousin autw oi maqhtai autou ei outwV estin h aitia tou anqrwpou meta thV gunaikoV ou sumferei gamhsai
19:10 His disciples say unto him, If the case of the man be so with [his] wife, it is not good to marry.

11

o de eipen autoiV ou panteV cwrousin ton logon touton all oiV dedotai
19:11 But he said unto them, All [men] cannot receive this saying, save [they] to whom it is given.

12

eisin gar eunoucoi oitineV ek koiliaV mhtroV egennhqhsan outwV kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisan eautouV dia thn basileian twn ouranwn o dunamenoV cwrein cwreitw
19:12 For there are some eunuchs, which were so born from [their] mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive [it], let him receive [it].

13

tote proshnecqh autw paidia ina taV ceiraV epiqh autoiV kai proseuxhtai oi de maqhtai epetimhsan autoiV
19:13 Then were there brought unto him little children, that he should put [his] hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.

14

o de ihsouV eipen afete ta paidia kai mh kwluete auta elqein proV me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn
19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

15

kai epiqeiV autoiV taV ceiraV eporeuqh ekeiqen
19:15 And he laid [his] hands on them, and departed thence.

16

kai idou eiV proselqwn eipen autw didaskale agaqe ti agaqon poihsw ina ecw zwhn aiwnion
19:16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

17

o de eipen autw ti me legeiV agaqon oudeiV agaqoV ei mh eiV o qeoV ei de qeleiV eiselqein eiV thn zwhn thrhson taV entolaV
19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? [there is] none good but one, [that is], God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

18

legei autw poiaV o de ihsouV eipen to ou foneuseiV ou moiceuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV
19:18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,

19

tima ton patera sou kai thn mhtera kai agaphseiV ton plhsion sou wV seauton
19:19 Honour thy father and [thy] mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

20

legei autw o neaniskoV panta tauta efulaxamhn ek neothtoV mou ti eti usterw
19:20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?

21

efh autw o ihsouV ei qeleiV teleioV einai upage pwlhson sou ta uparconta kai doV ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi
19:21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go [and] sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come [and] follow me.

22

akousaV de o neaniskoV ton logon aphlqen lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla
19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.

23

o de ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou amhn legw umin oti duskolwV plousioV eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn
19:23 Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.

24

palin de legw umin eukopwteron estin kamhlon dia truphmatoV rafidoV dielqein h plousion eiV thn basileian tou qeou eiselqein
19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

25

akousanteV de oi maqhtai autou exeplhssonto sfodra legonteV tiV ara dunatai swqhnai
19:25 When his disciples heard [it], they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?

26

embleyaV de o ihsouV eipen autoiV para anqrwpoiV touto adunaton estin para de qew panta dunata estin
19:26 But Jesus beheld [them], and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.

27

tote apokriqeiV o petroV eipen autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin
19:27 Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore?

28

o de ihsouV eipen autoiV amhn legw umin oti umeiV oi akolouqhsanteV moi en th paliggenesia otan kaqish o uioV tou anqrwpou epi qronou doxhV autou kaqisesqe kai umeiV epi dwdeka qronouV krinonteV taV dwdeka fulaV tou israhl
19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

29

kai paV oV afhken oikiaV h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouV eneken tou onomatoV mou ekatontaplasiona lhyetai kai zwhn aiwnion klhronomhsei
19:29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.

30

polloi de esontai prwtoi escatoi kai escatoi prwtoi
19:30 But many [that are] first shall be last; and the last [shall be] first.

Matthew 20