Matthew 14

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 15

1

tote prosercontai tw ihsou oi apo ierosolumwn grammateiV kai farisaioi legonteV
15:1 Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

2

diati oi maqhtai sou parabainousin thn paradosin twn presbuterwn ou gar niptontai taV ceiraV autwn otan arton esqiwsin
15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.

3

o de apokriqeiV eipen autoiV diati kai umeiV parabainete thn entolhn tou qeou dia thn paradosin umwn
15:3 But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition?

4

o gar qeoV eneteilato legwn tima ton patera sou kai thn mhtera kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw
15:4 For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death.

5

umeiV de legete oV an eiph tw patri h th mhtri dwron o ean ex emou wfelhqhV kai ou mh timhsh ton patera autou h thn mhtera autou
15:5 But ye say, Whosoever shall say to [his] father or [his] mother, [It is] a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me;

6

kai hkurwsate thn entolhn tou qeou dia thn paradosin umwn
15:6 And honour not his father or his mother, [he shall be free]. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition.

7

upokritai kalwV proefhteusen peri umwn hsaiaV legwn
15:7 [Ye] hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,

8

eggizei moi o laoV outoV tw stomati autwn kai toiV ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou
15:8 This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with [their] lips; but their heart is far from me.

9

mathn de sebontai me didaskonteV didaskaliaV entalmata anqrwpwn
15:9 But in vain they do worship me, teaching [for] doctrines the commandments of men.

10

kai proskalesamenoV ton oclon eipen autoiV akouete kai suniete
15:10 And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:

11

ou to eisercomenon eiV to stoma koinoi ton anqrwpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatoV touto koinoi ton anqrwpon
15:11 Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.

12

tote proselqonteV oi maqhtai autou eipon autw oidaV oti oi farisaioi akousanteV ton logon eskandalisqhsan
15:12 Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?

13

o de apokriqeiV eipen pasa futeia hn ouk efuteusen o pathr mou o ouranioV ekrizwqhsetai
15:13 But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.

14

afete autouV odhgoi eisin tufloi tuflwn tufloV de tuflon ean odhgh amfoteroi eiV boqunon pesountai
15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

15

apokriqeiV de o petroV eipen autw frason hmin thn parabolhn tauthn
15:15 Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable.

16

o de ihsouV eipen akmhn kai umeiV asunetoi este
15:16 And Jesus said, Are ye also yet without understanding?

17

oupw noeite oti pan to eisporeuomenon eiV to stoma eiV thn koilian cwrei kai eiV afedrwna ekballetai
15:17 Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught?

18

ta de ekporeuomena ek tou stomatoV ek thV kardiaV exercetai kakeina koinoi ton anqrwpon
15:18 But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man.

19

ek gar thV kardiaV exercontai dialogismoi ponhroi fonoi moiceiai porneiai klopai yeudomarturiai blasfhmiai
15:19 For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies:

20

tauta estin ta koinounta ton anqrwpon to de aniptoiV cersin fagein ou koinoi ton anqrwpon
15:20 These are [the things] which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man.

21

kai exelqwn ekeiqen o ihsouV anecwrhsen eiV ta merh turou kai sidwnoV
15:21 Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon.

22

kai idou gunh cananaia apo twn oriwn ekeinwn exelqousa ekraugasen autw legousa elehson me kurie uie dabid h qugathr mou kakwV daimonizetai
15:22 And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, [thou] Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.

23

o de ouk apekriqh auth logon kai proselqonteV oi maqhtai autou hrwtwn auton legonteV apoluson authn oti krazei opisqen hmwn
15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.

24

o de apokriqeiV eipen ouk apestalhn ei mh eiV ta probata ta apolwlota oikou israhl
15:24 But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.

25

h de elqousa prosekunei autw legousa kurie bohqei moi
15:25 Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me.

26

o de apokriqeiV eipen ouk estin kalon labein ton arton twn teknwn kai balein toiV kunarioiV
15:26 But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast [it] to dogs.

27

h de eipen nai kurie kai gar ta kunaria esqiei apo twn yiciwn twn piptontwn apo thV trapezhV twn kuriwn autwn
15:27 And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.

28

tote apokriqeiV o ihsouV eipen auth w gunai megalh sou h pistiV genhqhtw soi wV qeleiV kai iaqh h qugathr authV apo thV wraV ekeinhV
15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great [is] thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour.

29

kai metabaV ekeiqen o ihsouV hlqen para thn qalassan thV galilaiaV kai anabaV eiV to oroV ekaqhto ekei
15:29 And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there.

30

kai proshlqon autw ocloi polloi econteV meq eautwn cwlouV tuflouV kwfouV kullouV kai eterouV pollouV kai erriyan autouV para touV podaV tou ihsou kai eqerapeusen autouV
15:30 And great multitudes came unto him, having with them [those that were] lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet; and he healed them:

31

wste touV oclouV qaumasai blepontaV kwfouV lalountaV kullouV ugieiV cwlouV peripatountaV kai tuflouV blepontaV kai edoxasan ton qeon israhl
15:31 Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel.

32

o de ihsouV proskalesamenoV touV maqhtaV autou eipen splagcnizomai epi ton oclon oti hdh hmeraV treiV prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin kai apolusai autouV nhsteiV ou qelw mhpote ekluqwsin en th odw
15:32 Then Jesus called his disciples [unto him], and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.

33

kai legousin autw oi maqhtai autou poqen hmin en erhmia artoi tosoutoi wste cortasai oclon tosouton
15:33 And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude?

34

kai legei autoiV o ihsouV posouV artouV ecete oi de eipon epta kai oliga icqudia
15:34 And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes.

35

kai ekeleusen toiV ocloiV anapesein epi thn ghn
15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground.

36

kai labwn touV epta artouV kai touV icquaV eucaristhsaV eklasen kai edwken toiV maqhtaiV autou oi de maqhtai tw oclw
15:36 And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake [them], and gave to his disciples, and the disciples to the multitude.

37

kai efagon panteV kai ecortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn epta spuridaV plhreiV
15:37 And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken [meat] that was left seven baskets full.

38

oi de esqionteV hsan tetrakiscilioi andreV cwriV gunaikwn kai paidiwn
15:38 And they that did eat were four thousand men, beside women and children.

39

kai apolusaV touV oclouV enebh eiV to ploion kai hlqen eiV ta oria magdala
15:39 And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala.

Matthew 16