Matthew 13

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 14

1

en ekeinw tw kairw hkousen hrwdhV o tetrarchV thn akohn ihsou
14:1 At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus,

2

kai eipen toiV paisin autou outoV estin iwannhV o baptisthV autoV hgerqh apo twn nekrwn kai dia touto ai dunameiV energousin en autw
14:2 And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him.

3

o gar hrwdhV krathsaV ton iwannhn edhsen auton kai eqeto en fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou
14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put [him] in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife.

4

elegen gar autw o iwannhV ouk exestin soi ecein authn
14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.

5

kai qelwn auton apokteinai efobhqh ton oclon oti wV profhthn auton eicon
14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.

6

genesiwn de agomenwn tou hrwdou wrchsato h qugathr thV hrwdiadoV en tw mesw kai hresen tw hrwdh
14:6 But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod.

7

oqen meq orkou wmologhsen auth dounai o ean aithshtai
14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.

8

h de probibasqeisa upo thV mhtroV authV doV moi fhsin wde epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou
14:8 And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger.

9

kai eluphqh o basileuV dia de touV orkouV kai touV sunanakeimenouV ekeleusen doqhnai
14:9 And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded [it] to be given [her].

10

kai pemyaV apekefalisen ton iwannhn en th fulakh
14:10 And he sent, and beheaded John in the prison.

11

kai hnecqh h kefalh autou epi pinaki kai edoqh tw korasiw kai hnegken th mhtri authV
14:11 And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought [it] to her mother.

12

kai proselqonteV oi maqhtai autou hran to swma kai eqayan auto kai elqonteV aphggeilan tw ihsou
14:12 And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus.

13

kai akousaV o ihsouV anecwrhsen ekeiqen en ploiw eiV erhmon topon kat idian kai akousanteV oi ocloi hkolouqhsan autw pezh apo twn polewn
14:13 When Jesus heard [of it], he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard [thereof], they followed him on foot out of the cities.

14

kai exelqwn o ihsouV eiden polun oclon kai esplagcnisqh ep autouV kai eqerapeusen touV arrwstouV autwn
14:14 And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

15

oyiaV de genomenhV proshlqon autw oi maqhtai autou legonteV erhmoV estin o topoV kai h wra hdh parhlqen apoluson touV oclouV ina apelqonteV eiV taV kwmaV agoraswsin eautoiV brwmata
14:15 And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.

16

o de ihsouV eipen autoiV ou creian ecousin apelqein dote autoiV umeiV fagein
14:16 But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.

17

oi de legousin autw ouk ecomen wde ei mh pente artouV kai duo icquaV
14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.

18

o de eipen ferete moi autouV wde
14:18 He said, Bring them hither to me.

19

kai keleusaV touV oclouV anakliqhnai epi touV cortouV kai labwn touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen kai klasaV edwken toiV maqhtaiV touV artouV oi de maqhtai toiV ocloiV
14:19 And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to [his] disciples, and the disciples to the multitude.

20

kai efagon panteV kai ecortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn dwdeka kofinouV plhreiV
14:20 And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.

21

oi de esqionteV hsan andreV wsei pentakiscilioi cwriV gunaikwn kai paidiwn
14:21 And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.

22

kai euqewV hnagkasen o ihsouV touV maqhtaV autou embhnai eiV to ploion kai proagein auton eiV to peran ewV ou apolush touV oclouV
14:22 And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.

23

kai apolusaV touV oclouV anebh eiV to oroV kat idian proseuxasqai oyiaV de genomenhV monoV hn ekei
14:23 And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.

24

to de ploion hdh meson thV qalasshV hn basanizomenon upo twn kumatwn hn gar enantioV o anemoV
14:24 But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.

25

tetarth de fulakh thV nuktoV aphlqen proV autouV o ihsouV peripatwn epi thV qalasshV
14:25 And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.

26

kai idonteV auton oi maqhtai epi thn qalassan peripatounta etaracqhsan legonteV oti fantasma estin kai apo tou fobou ekraxan
14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.

27

euqewV de elalhsen autoiV o ihsouV legwn qarseite egw eimi mh fobeisqe
14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.

28

apokriqeiV de autw o petroV eipen kurie ei su ei keleuson me proV se elqein epi ta udata
14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.

29

o de eipen elqe kai katabaV apo tou ploiou o petroV periepathsen epi ta udata elqein proV ton ihsoun
14:29 And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.

30

blepwn de ton anemon iscuron efobhqh kai arxamenoV katapontizesqai ekraxen legwn kurie swson me
14:30 But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.

31

euqewV de o ihsouV ekteinaV thn ceira epelabeto autou kai legei autw oligopiste eiV ti edistasaV
14:31 And immediately Jesus stretched forth [his] hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?

32

kai embantwn autwn eiV to ploion ekopasen o anemoV
14:32 And when they were come into the ship, the wind ceased.

33

oi de en tw ploiw elqonteV prosekunhsan autw legonteV alhqwV qeou uioV ei
14:33 Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.

34

kai diaperasanteV hlqon eiV thn ghn gennhsaret
14:34 And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret.

35

kai epignonteV auton oi andreV tou topou ekeinou apesteilan eiV olhn thn pericwron ekeinhn kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV
14:35 And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased;

36

kai parekaloun auton ina monon aywntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi hyanto dieswqhsan
14:36 And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.

Matthew 15