Matthew 8

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 9

1

kai embaV eiV to ploion dieperasen kai hlqen eiV thn idian polin
9:1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.

2

kai idou proseferon autw paralutikon epi klinhV beblhmenon kai idwn o ihsouV thn pistin autwn eipen tw paralutikw qarsei teknon afewntai soi ai amartiai sou
9:2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.

3

kai idou tineV twn grammatewn eipon en eautoiV outoV blasfhmei
9:3 And, behold, certain of the scribes said within themselves, This [man] blasphemeth.

4

kai idwn o ihsouV taV enqumhseiV autwn eipen ina ti umeiV enqumeisqe ponhra en taiV kardiaiV umwn
9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

5

ti gar estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai h eipein egeirai kai peripatei
9:5 For whether is easier, to say, [Thy] sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?

6

ina de eidhte oti exousian ecei o uioV tou anqrwpou epi thV ghV afienai amartiaV tote legei tw paralutikw egerqeiV aron sou thn klinhn kai upage eiV ton oikon sou
9:6 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.

7

kai egerqeiV aphlqen eiV ton oikon autou
9:7 And he arose, and departed to his house.

8

idonteV de oi ocloi eqaumasan kai edoxasan ton qeon ton donta exousian toiauthn toiV anqrwpoiV
9:8 But when the multitudes saw [it], they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.

9

kai paragwn o ihsouV ekeiqen eiden anqrwpon kaqhmenon epi to telwnion matqaion legomenon kai legei autw akolouqei moi kai anastaV hkolouqhsen autw
9:9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.

10

kai egeneto autou anakeimenou en th oikia kai idou polloi telwnai kai amartwloi elqonteV sunanekeinto tw ihsou kai toiV maqhtaiV autou
9:10 And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.

11

kai idonteV oi farisaioi eipon toiV maqhtaiV autou diati meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei o didaskaloV umwn
9:11 And when the Pharisees saw [it], they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?

12

o de ihsouV akousaV eipen autoiV ou creian ecousin oi iscuonteV iatrou all oi kakwV econteV
9:12 But when Jesus heard [that], he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.

13

poreuqenteV de maqete ti estin eleon qelw kai ou qusian ou gar hlqon kalesai dikaiouV all amartwlouV eiV metanoian
9:13 But go ye and learn what [that] meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.

14

tote prosercontai autw oi maqhtai iwannou legonteV diati hmeiV kai oi farisaioi nhsteuomen polla oi de maqhtai sou ou nhsteuousin
9:14 Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?

15

kai eipen autoiV o ihsouV mh dunantai oi uioi tou numfwnoV penqein ef oson met autwn estin o numfioV eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioV kai tote nhsteusousin
9:15 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast.

16

oudeiV de epiballei epiblhma rakouV agnafou epi imatiw palaiw airei gar to plhrwma autou apo tou imatiou kai ceiron scisma ginetai
9:16 No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.

17

oude ballousin oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mhge rhgnuntai oi askoi kai o oinoV ekceitai kai oi askoi apolountai alla ballousin oinon neon eiV askouV kainouV kai amfotera sunthrountai
9:17 Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved.

18

tauta autou lalountoV autoiV idou arcwn elqwn prosekunei autw legwn oti h qugathr mou arti eteleuthsen alla elqwn epiqeV thn ceira sou ep authn kai zhsetai
9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.

19

kai egerqeiV o ihsouV hkolouqhsen autw kai oi maqhtai autou
9:19 And Jesus arose, and followed him, and [so did] his disciples.

20

kai idou gunh aimorroousa dwdeka eth proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou
9:20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind [him], and touched the hem of his garment:

21

elegen gar en eauth ean monon aywmai tou imatiou autou swqhsomai
9:21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.

22

o de ihsouV epistrafeiV kai idwn authn eipen qarsei qugater h pistiV sou seswken se kai eswqh h gunh apo thV wraV ekeinhV
9:22 But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.

23

kai elqwn o ihsouV eiV thn oikian tou arcontoV kai idwn touV aulhtaV kai ton oclon qoruboumenon
9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise,

24

legei autoiV anacwreite ou gar apeqanen to korasion alla kaqeudei kai kategelwn autou
9:24 He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.

25

ote de exeblhqh o ocloV eiselqwn ekrathsen thV ceiroV authV kai hgerqh to korasion
9:25 But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.

26

kai exhlqen h fhmh auth eiV olhn thn ghn ekeinhn
9:26 And the fame hereof went abroad into all that land.

27

kai paragonti ekeiqen tw ihsou hkolouqhsan autw duo tufloi krazonteV kai legonteV elehson hmaV uie dabid
9:27 And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, [Thou] Son of David, have mercy on us.

28

elqonti de eiV thn oikian proshlqon autw oi tufloi kai legei autoiV o ihsouV pisteuete oti dunamai touto poihsai legousin autw nai kurie
9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.

29

tote hyato twn ofqalmwn autwn legwn kata thn pistin umwn genhqhtw umin
9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.

30

kai anewcqhsan autwn oi ofqalmoi kai enebrimhsato autoiV o ihsouV legwn orate mhdeiV ginwsketw
9:30 And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See [that] no man know [it].

31

oi de exelqonteV diefhmisan auton en olh th gh ekeinh
9:31 But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.

32

autwn de exercomenwn idou proshnegkan autw anqrwpon kwfon daimonizomenon
9:32 As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.

33

kai ekblhqentoV tou daimoniou elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi legonteV oti oudepote efanh outwV en tw israhl
9:33 And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.

34

oi de farisaioi elegon en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia
9:34 But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.

35

kai perihgen o ihsouV taV poleiV pasaV kai taV kwmaV didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law
9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.

36

idwn de touV oclouV esplagcnisqh peri autwn oti hsan eklelumenoi kai errimmenoi wsei probata mh econta poimena
9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.

37

tote legei toiV maqhtaiV autou o men qerismoV poluV oi de ergatai oligoi
9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest truly [is] plenteous, but the labourers [are] few;

38

dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opwV ekbalh ergataV eiV ton qerismon autou
9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.

Matthew 10