Matthew 3

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 4

1

tote o ihsouV anhcqh eiV thn erhmon upo tou pneumatoV peirasqhnai upo tou diabolou
4:1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

2

kai nhsteusaV hmeraV tessarakonta kai nuktaV tessarakonta usteron epeinasen
4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.

3

kai proselqwn autw o peirazwn eipen ei uioV ei tou qeou eipe ina oi liqoi outoi artoi genwntai
4:3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

4

o de apokriqeiV eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai anqrwpoV all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomatoV qeou
4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

5

tote paralambanei auton o diaboloV eiV thn agian polin kai isthsin auton epi to pterugion tou ierou
4:5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,

6

kai legei autw ei uioV ei tou qeou bale seauton katw gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou kai epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou
4:6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in [their] hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

7

efh autw o ihsouV palin gegraptai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou
4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

8

palin paralambanei auton o diaboloV eiV oroV uyhlon lian kai deiknusin autw pasaV taV basileiaV tou kosmou kai thn doxan autwn
4:8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

9

kai legei autw tauta panta soi dwsw ean peswn proskunhshV moi
4:9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

10

tote legei autw o ihsouV upage satana gegraptai gar kurion ton qeon sou proskunhseiV kai autw monw latreuseiV
4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

11

tote afihsin auton o diaboloV kai idou aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw
4:11 Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

12

akousaV de o ihsouV oti iwannhV paredoqh anecwrhsen eiV thn galilaian
4:12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;

13

kai katalipwn thn nazaret elqwn katwkhsen eiV kapernaoum thn paraqalassian en orioiV zaboulwn kai nefqaleim
4:13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim:

14

ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV
4:14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,

15

gh zaboulwn kai gh nefqaleim odon qalasshV peran tou iordanou galilaia twn eqnwn
4:15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, [by] the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;

16

o laoV o kaqhmenoV en skotei eide fwV mega kai toiV kaqhmenoiV en cwra kai skia qanatou fwV aneteilen autoiV
4:16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up.

17

apo tote hrxato o ihsouV khrussein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn
4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.

18

peripatwn de o ihsouV para thn qalassan thV galilaiaV eiden duo adelfouV simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballontaV amfiblhstron eiV thn qalassan hsan gar alieiV
4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.

19

kai legei autoiV deute opisw mou kai poihsw umaV alieiV anqrwpwn
4:19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.

20

oi de euqewV afenteV ta diktua hkolouqhsan autw
4:20 And they straightway left [their] nets, and followed him.

21

kai probaV ekeiqen eiden allouV duo adelfouV iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patroV autwn katartizontaV ta diktua autwn kai ekalesen autouV
4:21 And going on from thence, he saw other two brethren, James [the son] of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.

22

oi de euqewV afenteV to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw
4:22 And they immediately left the ship and their father, and followed him.

23

kai perihgen olhn thn galilaian o ihsouV didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law
4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

24

kai aphlqen h akoh autou eiV olhn thn surian kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai basanoiV sunecomenouV kai daimonizomenouV kai selhniazomenouV kai paralutikouV kai eqerapeusen autouV
4:24 And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

25

kai hkolouqhsan autw ocloi polloi apo thV galilaiaV kai dekapolewV kai ierosolumwn kai ioudaiaV kai peran tou iordanou
4:25 And there followed him great multitudes of people from Galilee, and [from] Decapolis, and [from] Jerusalem, and [from] Judaea, and [from] beyond Jordan.

Matthew 5