Matthew 1

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 2

1

tou de ihsou gennhqentoV en bhqleem thV ioudaiaV en hmeraiV hrwdou tou basilewV idou magoi apo anatolwn paregenonto eiV ierosoluma
2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

2

legonteV pou estin o tecqeiV basileuV twn ioudaiwn eidomen gar autou ton astera en th anatolh kai hlqomen proskunhsai autw
2:2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

3

akousaV de hrwdhV o basileuV etaracqh kai pasa ierosoluma met autou
2:3 When Herod the king had heard [these things], he was troubled, and all Jerusalem with him.

4

kai sunagagwn pantaV touV arciereiV kai grammateiV tou laou epunqaneto par autwn pou o cristoV gennatai
2:4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.

5

oi de eipon autw en bhqleem thV ioudaiaV outwV gar gegraptai dia tou profhtou
2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,

6

kai su bhqleem gh iouda oudamwV elacisth ei en toiV hgemosin iouda ek sou gar exeleusetai hgoumenoV ostiV poimanei ton laon mou ton israhl
2:6 And thou Bethlehem, [in] the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.

7

tote hrwdhV laqra kalesaV touV magouV hkribwsen par autwn ton cronon tou fainomenou asteroV
2:7 Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.

8

kai pemyaV autouV eiV bhqleem eipen poreuqenteV akribwV exetasate peri tou paidiou epan de eurhte apaggeilate moi opwV kagw elqwn proskunhsw autw
2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found [him], bring me word again, that I may come and worship him also.

9

oi de akousanteV tou basilewV eporeuqhsan kai idou o asthr on eidon en th anatolh prohgen autouV ewV elqwn esth epanw ou hn to paidion
2:9 When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.

10

idonteV de ton astera ecarhsan caran megalhn sfodra
2:10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.

11

kai elqonteV eiV thn oikian euron to paidion meta mariaV thV mhtroV autou kai pesonteV prosekunhsan autw kai anoixanteV touV qhsaurouV autwn proshnegkan autw dwra cruson kai libanon kai smurnan
2:11 And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.

12

kai crhmatisqenteV kat onar mh anakamyai proV hrwdhn di allhV odou anecwrhsan eiV thn cwran autwn
2:12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.

13

anacwrhsantwn de autwn idou aggeloV kuriou fainetai kat onar tw iwshf legwn egerqeiV paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai feuge eiV aigupton kai isqi ekei ewV an eipw soi mellei gar hrwdhV zhtein to paidion tou apolesai auto
2:13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

14

o de egerqeiV parelaben to paidion kai thn mhtera autou nuktoV kai anecwrhsen eiV aigupton
2:14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:

15

kai hn ekei ewV thV teleuthV hrwdou ina plhrwqh to rhqen upo tou kuriou dia tou profhtou legontoV ex aiguptou ekalesa ton uion mou
2:15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.

16

tote hrwdhV idwn oti enepaicqh upo twn magwn equmwqh lian kai aposteilaV aneilen pantaV touV paidaV touV en bhqleem kai en pasin toiV orioiV authV apo dietouV kai katwterw kata ton cronon on hkribwsen para twn magwn
2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men.

17

tote eplhrwqh to rhqen upo ieremiou tou profhtou legontoV
2:17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,

18

fwnh en rama hkousqh qrhnoV kai klauqmoV kai odurmoV poluV rachl klaiousa ta tekna authV kai ouk hqelen paraklhqhnai oti ouk eisin
2:18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping [for] her children, and would not be comforted, because they are not.

19

teleuthsantoV de tou hrwdou idou aggeloV kuriou kat onar fainetai tw iwshf en aiguptw
2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,

20

legwn egerqeiV paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai poreuou eiV ghn israhl teqnhkasin gar oi zhtounteV thn yuchn tou paidiou
2:20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.

21

o de egerqeiV parelaben to paidion kai thn mhtera autou kai hlqen eiV ghn israhl
2:21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.

22

akousaV de oti arcelaoV basileuei epi thV ioudaiaV anti hrwdou tou patroV autou efobhqh ekei apelqein crhmatisqeiV de kat onar anecwrhsen eiV ta merh thV galilaiaV
2:22 But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:

23

kai elqwn katwkhsen eiV polin legomenhn nazaret opwV plhrwqh to rhqen dia twn profhtwn oti nazwraioV klhqhsetai
2:23 And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.

Matthew 3